Про організацію методичної роботи в 2019 -- 2020 навчальному році

УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЕЖ ІМ. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО М. КИЄВА

(спеціалізована школа № 272)

Н А К А З

 

30 серпня 2019 р.                                                                                                 № 160

 

Про організацію методичної роботи

 

в 2019/2020 навчальному році

 

З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради, Управління освіти Дніпровського району м. Києва, підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, популяризації серед педагогічних працівників колежу передового освітянського досвіду України і світу, подальшого використання духовної спадщини В.О.Сухомлинського

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. У 2019-2020 навчальному році роботу над реалізацією методичної проблеми «Розвиток ключових компетентностей учня для успішної самореалізації в житті».
 2. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем колежу, скоординованості дій учителів-предметників створити методичну раду закладу, організувати роботу шкільних методичних комісій і затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть методичні комісії, затвердити Координаційно-модульний план роботи Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського, що включає структуру методичної роботи.
  1. 1.Методична рада школи:

 

Є.С. Кушнір – голова ради, директор;

 

Н.М. Некрасова – секретар методичної ради, учитель української мови та літератури;

 

А.В. Приймаченко - заступник директора з НВР;

 

Т.Г.Хайруліна – заступник директора з НВР;

 

Л.С. Мартинюк - заступник директора з НВР;

 

Л.В.Дорофій – заступник директора з ВР;

 

Г.В. Пасещенко – голова методичної комісії вчителів історії та правознавства;

 

О.М. Лобановська – голова методичної комісії вчителів початкових класів.

 

 1. 1.Методичні комісії:

№ з/п

Назва методичної комісії

Тема, над якою працює методична комісія

Голова методичної комісії

 

Української мови та літератури, зарубіжної літератури

Задатки і здібності дитини як основа мовного та мовленнєвого розвитку

Маковецька О.Б.

 

Математики,

інформатики,

фізики, астрономії

Формування творчої особистості, що прагне саморозвитку, засобами розвивального навчання

Пишінська С.А.

 

Початкової школи

НУШ – навчання через дію

Лобановська О.М.

 

Іноземних мов

Формування компетентнісного підходу у вивченні іноземних мов

Поленок З.В.

 

Природничого циклу (природознавство, географія, біологія, хімія)

Творчо-розвивальні технології та їх реалізація в середній школі

Крумкач А.А.

 

Предметів художньо-естетичного циклу (трудове навчання, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура, технології)

Плекання творчої особистості

в умовах сучасної школи

Еманова З.Г.

 

Фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» та основ здоров’я

Від пасивності – до творчого та активного творення життя

Кащей В.Б.

 

Предметів суспільного напряму (історія, правознавство, громадянська освіта)

Створення умов для розвитку і самореалізації дитини в освітньому процесі

Пасещенко Г.В.

 

Класних керівників

5-11 класів

Партнерство як традиційна та новаційна педагогічна технологія

Синицька Т.О.

Спрямувати методичну роботу у 2019/2020 навчальному році на вирішення таких завдань:

 

 1. 1.Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання.
 2. 2.Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування навчання.
 3. 3.Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
 4. 4.Удосконалення роботи з обдарованими дітьми, організація науково-дослідницької роботи учнів.
 5. 5.Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, шкільних методичних комісій учителів-предметників, проведення методичних тижнів, декад тощо.
 6. 6.Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
 7. 7.Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.
 8. 8.Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
 9. 9.Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.
 10. 10.Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу.
 11. 11.Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання колежан.
 12. 12.Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.
 13. 13.Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.
 14. Реалізувати комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.
 15. Заступнику директора Хайруліній Т.Г.:
  1. 1.Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу через індивідуальні консультації.
  2. 2.Забезпечити активну участь педагогів у загальношкільних та загальноміських методичних заходах.
  3. 3.Удосконалити систему методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та встановлення педагогічних звань.
  4. Сприяти участі вчителів колежу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2020».
  5. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці вчителів.
  6. Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи:
   1. 1. Організувати роботу школи молодого вчителя відповідно до плану.
   2. 2.Організувати в школі наставницьку роботу.
   3. Протягом 2019/2020 н.р. провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння співпраці між різними категоріями педагогічних працівників.
   4. Узяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах.
   5. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.
   6. Організувати роботу методичної комісії класних керівників з метою удосконалення єдиної виховної системи освітнього закладу.
   7. Забезпечувати поширення досвіду педагогів закладу освіти через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.
   8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

0 4