Про проект «Інтелект України»

У ПОШУКАХ ДИВА

Про проект «Інтелект України» в Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського, за яким працюємо з 2011 року. Вчителями-експериментаторами є Ю.Л. Буденкевич та Л.І. Лаптєва.

 Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, на уроці читання діти вивчали оповідання про соловейка, а вже на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

 • модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);
 • модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);
 • модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами , дисциплінами);
 • модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють  формуванню в учнів творчого підходу).

Експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи розроблено відповідно   до наказів МОН України й  оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом»,   «Еврика» здійснюється за експериментальною навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В.Гавриш.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів  навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання -  засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.    Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

 • любові до батьків, своїх предків, рідної землі;
 • любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;
 • глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;
 • любові до Батьківщини-України, готовності  творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:

 • виконання ранкової зарядки;
 • заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

 • уміння слухати;
 • уміння чітко висловлювати свої думки;
 • уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;
 • адекватна реакція на критику;
 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;
 • уміння бути «членом команди»;
 • уміння усвідомлювати власну унікальність;
 • позитивне ставлення до себе, інших людей;
 • уміння правильно виражати свої почуття;
 • установка на успіх;
 • уміння концентруватися на досягненні мети;
 • розвиток наполегливості й працьовитості. 

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюємо не тільки ми, вчителі, а й батьки, що повірили у даний експеримент. Свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення батьки висловили у своїх відгуках:

«Уважно спостерігаючи за успіхами дитини, можемо зробити висновок, що проект себе виправдовує.  Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданою інформації. Моя дитина до колежу ходить з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїла. Сподіваюсь, що проект поширюватиметься не тільки на початкову школу, а й здобуде продовження у середній та старшій школі». (Батьки другого класу.)

«Нам подобається новий підхід до навчання, бо це щось нове.  Головне - дітям цікаво: процес проходить, наче гра. Діти можуть самостійно працювати в зошиті, що зручно для батьків». (Батьки 1-го класу.)

«Вважаю, що проект  сприяє більш гнучкому мисленню дитини, надає глибші знання, підтримує інтерес дитини до здобуття знань, розвиває пам’ять та мислення». (Батьки 2-го класу.)

«Я дуже задоволена програмою проекту. Найкращий результат - знання моєї дитини». ( Батьки 1-го класу.)

«Я дуже задоволена, що моя дитина вчиться за програмою «Інтелект України». Перш за все, тим, що рівень знань та загального інтелектуального рівня значно вищий, ніж за  стандартною програмою. Вважаю, це завдяки доступності подачі важких тем для 6-7-річних дітей. Проект дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти дітей». (Батьки 2-го класу.)

«Головне - вдячність за проведену роботу з дитиною. Результати неймовірні. Техніка читання, письмо, мислення – все  на найвищому рівні в порівнянні з однолітками з інших шкіл». (Батьки 1-го класу.)

«Мені подобається в проекті методика подання дітям нового матеріалу (використання наочності, аудіо-відео матеріалів). Дитина вчиться самостійно думати, приймати рішення. Дуже задоволені результатами, які вже отримала моя дитина з різних галузей знань». (Батьки 1-го класу.)

«Програма проекту, на мій погляд, трохи складна для вікової категорії дітей, але моїй дитині це подобається. Вона розуміє цю програму та вдало за нею працює». ( Батьки 2-го класу.)

В останньому висловлюванні батьків виокремлено, на наш погляд,  головну проблему даного проекту: він розрахований  виключно на дітей з високим рівнем підготовки та великим  навчальним потенціалом. Тому й  вимагає ретельного відбору учнів для навчання в таких класах. А значить може існувати лише в спеціалізованих школах та школах  ліцейного типу, в  яких проводиться співбесіда під час прийому дітей до 1-го класу.   

30 років експериментальної діяльності

Робота педагогічного колективу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського спрямована на дослідження формотворчих світоглядних факторів, ціннісних моральних орієнтацій у традиційній українській культурі, на сприяння у формуванні цілісного християнського світогляду колежан. Колеж відкрито 31.08.1988 р. як експериментальну школу-лабораторію НПУ ім. М. Драгоманова. Навчання у колежі здійснюється за експериментальними програмами: 1989 р. – «Створення умов для самореалізації особистості учня та вчителя»; 1998 р. – «Особистісно орієнтоване навчання та виховання»; 2002 р. – «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу в умовах навчального закладу нового типу»; з 2009 р. – «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу»; з 2011 р. – створення класу, який працює за експериментальною програмою «Інтелект України». З 1991 року уроки у Школі радості, побудованій за ідеями Василя Олександровича Сухомлинського, мають незвичайну структуру: це різновид парного уроку, коли заняття складається із трьох тридцятихвилинок, між якими – перерва у п’ять-десять хвилин. Основою впровадження системи «3 по 30» стала турбота про фізичне, моральне та духовне здоров’я дітей, , розвиток учнівського інтелекту, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження педагогіки співробітництва та діяльнісної педагогіки. Проте найважливіше усвідомити те, що навчання не може існувати без виховання. Саме на нього слід переорієнтовувати акценти – на естетичне, етичне, духовне виховання. Це забезпечується виконанням програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу», якою передбачено відпрацювання «Структурно-змістової моделі школи духовного зростання», що обумовлює становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі цінностей 1000-літньої культури українського народу. Визначено критерії та показники рівня сформованості особистісного розвитку колежан, а саме: - знання історії та культури українського народу (показники: володіння державною українською мовою, знання народних звичаїв, традицій, обрядів, кращих творів національного мистецтва); - усвідомлення себе спадкоємцями традиційних духовних цінностей, (показники: ідентифікація себе як частини українського народу); - вміння зберігати й примножувати пам’ятки духовної та матеріальної культури нації (показники: пропаганда необхідності зберігати духовну спадщину українського народу, запобігання псуванню і знищенню культурних цінностей народу та сприяння їх відродженню, використання знань духовної культури у повсякденному житті). Для реалізації цих завдань у колежі діють лабораторії: - Духовно-морального зростання особистості; - Музейної педагогіки; - Інформаційної культури та інтерактивних технологій; - Здоров’язберігаючих технологій; - Впровадження інноваційних проектів. Формуванню філософського світогляду учнів як духовно зростаючих особистостей сприяє діяльність в навчальному закладі таких центрів виховної роботи, як Музей В.О. Сухомлинського, Світлиці Д.О.Луценка та В.С.Швеця, Зимовий сад, Духовно-естетичний центр «Суцвіття», Інформаційно-комунікаційний центр. Робота центрів спрямована на: - формування духовності особистості через відродження народних традицій та народних ремесел, організацію фольклорних дійств, родинних свят, зустрічей з відомими людьми; - популяризацію народної творчості (виставки народної творчості та трипільської культури, конкурси народної пісні); - сприяння потребі пізнавати світ, саморозвиватися, творити власними руками; - цікаву гурткову роботу: гончарне мистецтво, лозоплетіння, вишивання, орігамі, ліплення, анімація з піску, виготовленя ляльок-мотанок, флористика. З метою ознайомлення з культурою та звичаями українського народу у колежі є традиційними тижні народної творчості, народних ігор, вернісажі фольклористики. Значних результатів досягли учні у ході проектно-пошукової роботи за темами: «Шанування колежанських традицій – основа формування поваги до народних традицій», «Народна педагогіка в сучасній школі», «Дивосвіт писанкарства», «Новорічні традиції в різних країнах світу», «Трави в традиційній народній медицині», «Українці, якими пишається світ», «Історія мого роду». Заключним етапом проектно-пошукової діяльності у 2011-2012 н.р. стала учнівська науково-практична конференція «Славетні родини України», за участю Суспільної служби України та Канади, громадської організації «Жінки в науці». Увагу педагогічного колективу зосереджено також і на формуванні в учнів інформаційної культури, вдосконаленні та впровадженні в навчально-виховний процес уроків інноваційного типу (інтернет-урок, медіа-урок, урок у режимі on-line тощо); створенні та поповненні медіатеки колежу; підготовці вчителів-предметників до застосування інтерактивних технологій у життєдіяльності колежу (майстер-класи, тренінги, семінари-практикуми тощо). Апробація нових технологій навчання ( електронний засіб для читання «Pocketbook») розширила поле для творчості як вчителів так і учнів, активізувала інноваційну діяльність педколективу спрямовану на використання найсучасніших технічних засобів. В Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського створена атмосфера творчості, відповідальності за результати праці, толерантності, щирої поваги до традицій українського народу, суспільних моральних цінностей та унікальності особистості. Ефективний розвиток учнів забезпечується завдяки використанню нових оригінальних технологій навчання та прагненню плекання вільної, конкурентоспроможної Я-особистості, що вміє думати, аналізувати, відповідати за власний вибір.

Завдання інноваційної діяльності

 • відродження національної духовності учнів, залучення до її виховання учнів, учителів, батьків і громадськості;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства і людства;
 • створення якісно нових умов для розвитку традицій української педагогічної думки;
 • створення умов для самовдосконалення і самореалізації особистості та оволодіння учнями системою знань про природу, людину, суспільство;
 • забезпечення загальноосвітньої, загальнокультурної підготовки учнів, що включає профілізацію у ліцейних класах старшої школи;
 • формування в учнів практичних умінь і навичок у творчій та науково-дослідницькій діяльності;
 • розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи;
 • створення і апробація нових технологій навчання;
 • проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи з проблем удосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу.