Ми прозорі 

Інформація про наявність вільних місць (станом на 30 січня 2023 року)

Паралель

Кількість вільних місць

5

1

6

2

7 «Інтелект України»

7

9

8

8 «Інтелект України»

8

2

4

9 «Інтелект України»

9

3

9

10 «Інтелект України»

10

3

18

11 «Інтелект України»

11

4

5

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізованої школи № 272) на 2021-2022 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Українського колежу

ім. В.О.Сухомлинськогом. Києва

(спеціалізованої школи № 272)

_______________ Євген КУШНІР

«____»______________2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Українського колежу

ім. В.О.Сухомлинськогом. Києва

(спеціалізованої школи № 272)

на 2021-2022 навчальний рік

Схвалено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №01від 27.08.2021р.)


Пояснювальна записка

Тип закладу освіти, прогнозована кількість класів та учнів

Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа № 272 ) – це спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов, у якій прогнозовано у 38 класах навчатиметься1106учні. Серед них у 1-9-х класах – 957учнів, в 10-11-х – 149 учнів.

Пріоритетними напрямками в роботі колежу є:

-       забезпечення компетентнісного підходу до змісту освіти учнів та формування ключових компетентностей;

-       інноваційна діяльність восвітньому процесі та управлінні;

-       формування організаційно-педагогічної культури збереження здоров’я учнів;

-       формування здорового способу життя в усіх учасників освітнього процесу;

-       демократизація та гуманізація освітнього процесу;

-       реалізація мовної політики з метою зміцнення статусу української мови як державної, поглиблене вивчення англійської мови, вивчення німецької та французької мови за вибором;

-       міжнародна співпраця з Українською школою мистецтв (м. Париж, Франція);

-       виховання громадянина та патріота України;

-       формування та розвиток соціальної активності, виховання лідерських якостей учнів.

Типові освітні програми, за якими

розроблено освітню програму закладу

В основу освітньої програми закладено системний характер змісту управлінської діяльності орієнтованої на створення умов (педагогічних, психологічних, організаційних, правових, технологічних), як методологічної основи управління навчальним закладом та вихованням компетентного учня колежу.

Освітня програма окреслює вектори планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів та оволодіння здобувачами освіти сукупністю компетентностей, які визначені Державним стандартом.

Освітня програма Українського колежуім. В.О.Сухомлинського на 2021-2022 навчальний рік укладена на виконання Закону України «Про освіту».Вона враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та концепції профільного навчання щодо організації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст.1 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018, базової іповної середньої освіти (5-11 класи), затвердженогопостановоюКабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392,Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, укладена на основі Типової освітньої програми закладів загальної освіти II ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 405), Типової освітньої програми закладів загальної освіти ІII ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493), наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2015№ 235 «Про впровадження в практику роботи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в навчальних закладах району».

При цьому використані варіанти:

№ додатку робочого навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1-А, 1-Б,1-В,

2-А, 2-Б,2-В

з українською мовою навчання

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом СавченкоО.Я. 1-2 класи (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272)

№ 2

3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г,

4-А,4-Б, 4-В, 4-Г

з українською мовою навчання

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273)

№ 3

5-А, 5-Б,

6-А, 6-Б,

7-А, 7-Б,

8-А, 9-А

з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го ступеня, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (наказ МОН України від 03.02.2021 р. № 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 02 листопада 2016 року № 1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України), додатки3 та 4.

№ 4

5-В, 5-Г

6-В, 6-Г,

7-В,7-Г,8-Б,8-В,

9-Б, 9-В

з українською мовою навчання,

з поглибленим вивченням іноземної мови

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го ступеня, затвердженими наказом МОН, молоді та спорту України від 20.04.2018 № 405.

№ 5

10-А

11-А

з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ-го ступеня, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (наказів МОН України від 02.11.2016 № 1319, від 20.04.2018 №408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 та від 31.03.2020 № 464, листа Інституту модернізації змісту освіти МОН України від 28.05.2020 № 22/10-1091додаток № 2).

№ 6

10-Б,

10-В

з українською мовою навчання

/профільні предмети: українська мова, англійська мова/

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493) Таблиці 2 і 3

№ 7

11-Б,

11-В

з українською мовою навчання

/профільні предмети: українська мова, англійська мова/

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493) Таблиці 2 і 3

Інваріантна складова навчального плану сформована на державному рівні й забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.Зміст навчального предмета «Мистецтво» у 8-х класах є продовженням змісту базових навчальних предметів «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативна складова містить вибірково-обов’язкові предмети. Цей резервчасу перебуває в розпорядженні Ради колежу і реалізується для задоволення потреб учнів в організації загально розвиваючихзанять, посилення окремих предметів, введення нових курсів, поглибленого вивчення предметів.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

Поділ класів на групи здійснюється згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів

Зважаючи на профіль Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського, на першому етапі профілізація 5-9-х класів відображена посиленням вивчення окремих предметів (української мови, іноземної мови).

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація освітнього процесу на особистість дитини. З цією метою за рахунок часу варіативної складової у певних класах підсилюється вивчення української та іноземної мов, а також історії України. Вводиться вибірково-обов’язковий предмет «Мій Київ» (5-В, 5-Г класи). Курс «Основи здоров’я» учні вивчаютьяк окремий предмет (5-В, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-В, 7-Г, 8-Б, 8-В).

На вивчення курсу «Захист України» виділяється в 10-11-х класах по 1,5 години на тиждень, (в 10-А та 11-А класах – по 1 годині). Також передбачено 0,5 ставки гурткової роботи для вивчення даного курсу. Натепер вивчення предмета «Захист України» проводиться окремо для юнаків та дівчат відповідно до навчальної програми з предмета «Захист України», затвердженої наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. У кожному періоді предметвивчається дівчатами та юнаками окремо. Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист України» з уточненням «Основи медичних знань» для групи дівчат.

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незадежно від кількості учнів у класі.

Іноземна мова (англійська) вивчається учнями з 1-го класу. Відповідно до міжнародної співпраці з Українською паризькою школою (м. Париж, Франція) створено 1-й клас з вивченням французької мови (лист Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 № 1/9-168). Учні 5-9-х класів вивчають французьку або німецьку мови (за вибором). У 10-11-х класах друга іноземна мова не вивчається.

Вибірково-обов’язкові предмети, як і предмети інваріантної частини, вивчаються одночасно всім класом.

Освітня програма для 10-11-х класів колежу на 2021-2022 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Вона окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Інформація

про реалізацію варіативноїскладової навчального плану

За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість

годин на тиждень

5-В, 5-Г

Мій Київ

1 год

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість годин

на тиждень

1-А

Французька мова

1 год

1-Б,1-В, 1-Г

Англійська мова

1 год

2-А, 2-Б,2-В, 2-Г,

3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г,

4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г

Українська мова

1 год

5-В, 5-Г

Українська мова

4 год

6-В, 6-Г

Українська мова

4 год

7-В, 7-Г

Українська мова

3,5 год

8-Б,8-В

Українська мова

3,5 год

5-В, 5-Г

Математика

1 год

7-В,7-Г

8-Б,8-В

Англійська мова

(перша іноземна)

2 год

За рахунок додаткових годин на вивчення профільних предметівта окремі базові предмети збільшено години:

Клас

Предмет

Кількість годин

на тиждень

10-Б, 10-В

Українська мова

4 год

Англійська мова

5 год

Історія України

2 год

Математика

4,5 год

11-Б, 11-В

Українська мова

4 год

Англійська мова

5 год

Історія України

2,5 год

Математика

5 год

Особливості організації освітнього процесу

У 2011 році Український колеж ім. В.О.Сухомлинського було включено до переліку базових навчальних закладів для експериментального впровадження науково-педагогічногопроєкту «Інтелект України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 №790 «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»).

В освітній програмі 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б,7-А, 7-Б, 8-А, 9-А класів передбачено введення навчальних предметів «Навчаємося разом», який інтегрується навчальними предметами «Етика» (5-6 класи), «Основи здоров’я» (5-9 класи), а в 7-Ата 8-А класах - «Основи самоменеджменту». Вивчення навчального предмета «Навчаємось разом» здійснюється за експериментальною програмою, яка розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних   наук,     професора,     члена-кореспондента  НАПН України Ц.І. Євдокимова та доктора педагогічних наук, професора І.В.Гавриш.Вивчення решти навчальних предметів, що входять до освітньої програми за проєктом «Інтелект України», здійснюється за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 02.11.2016 № 1319 (додатки №№1-2), наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 р. № 140 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року № 1319 та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

З метою створення сприятливих умов для підготовки учнів до ДПА з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання та відповідно до Порядку проведення ДПА затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979 вносяться зміни у додаток 3 до наказу МОН України «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», а саме: у 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 9-А класах за рахунок другої іноземної мови (французька/німецька) та зарубіжної літератури збільшується кількість годин математики (6 год).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва                 від 12.04.2005№119 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ» 5-В, 5-Г класах запроваджено вивчення цього курсу за рахунок годин варіативної складової.

У 7-А,7-Б,7-В та 7-Г класах викладатимуться окремі курси «Історія України» та «Всесвітня історія». В 10-11-х класах викладатиметься курс «Математика» та інтегрований курс «Історія: Україна і світ. Громадянська освіта».

Рекомендована структура 2021-2022 навчального року

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2021-2022 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2021 року святом День знань і закінчується не пізніше 01 липня 2022 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

-       І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021 року,

-       ІІ семестр - з 10 січня по 31 травня 2022року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

-       осінні канікули - з 24 жовтня по 31жовтня 2021 р.

-       зимові канікули - з 25 грудня 2021 р. по 09 січня 2022 р.

-       весняні канікули - з 27 березня по 03 квітня 2021 р.

Навчальний рік триває 175 робочих днів, з них 5 днів є екскурсійними.

Структура навчального року може коригуватися в залежності від епідеміологічної ситуації.

У 2021-2022 навчальному році 1-11-ті класи працюють за 5-денним навчальним тижнем в одну зміну.

Директор колежу                                                                  Євген КУШНІР

Освітня програма 1 - 4 класів

Пояснювальна записка

Початкова освіта - це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли - 1-2 класи і 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Освітню програму для 1-4 класів закладів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.02.2018 р. № 87. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-                     дитиноцентрованості і природовідповідності;

-                     узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-                     науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-                     наступності і перспективності навчання;

-                                             взаємозв'язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-                     логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-                     можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-                     адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

 1. вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 2. здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 3. математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 5. інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
 6. екологічна компетентність, щопередбачає усвідомлення основиекологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадноговикористанняприроднихресурсів, розуміючи важливість збереженняприроди для сталогорозвиткусуспільства;
 7. інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 8. навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 9. громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов'язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власногоздоров'яі збереження здоров'я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 10. культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
 11. підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностейє такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв'язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Вік здобувача освіти на 1 вересня року вступу до 1-го класу має бути не меншим 5 років 10 місяців.

Період життя дитини від п'яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання - фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров'я.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи,

Забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

         Результат оцінювання особистих надбань (об’єктивних результатів навчання) здобувачів освіти у 1-4 класах фіксується вербальною оцінкою.

         Формулювання оцінювальн6их суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти, яка дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб'єкт-суб'єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективни хшляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнямиінших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.


МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Пояснювальна записка

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

-       виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення;

-       розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих здібностей школярів;

-       формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення;

-       формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації;

-       ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками;

-       формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-популярні, навчальні, медіатексти);

-       дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань і норм української мови;

-       залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати їїдля збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти.

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя.

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас - інтегрований курс «Навчання грамоти»;

2 клас - навчальні предмети «Українська мова» та «Читання»;

3 клас - навчальні предмети «Українська мова» та «Літературне читання»;

4 клас - навчальні предмети «Українська мова» та «Літературне читання».


1 клас

 

Очікуванірезультатинавчання

здобувачів освіти

Змістнавчання

Змістовалінія «Взаємодіємоусно»

з увагоюсприймаєусніреплікиспіврозмовника, доречнореагуєнаних; [1 МОВ 1.1]

виконуєнавчальнітаігровідіївідповіднодопрослуханоїінструкції; [1 МОВ 1.1]

слухаєй розумієкороткемонологічневисловлення; [1 МОВ 1.1]

відповідаєназапитаннязазмістомпрослуханого(хто? що? де? коли? як? [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4])

розповідає, прощомовиться в тексті, який [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.4]прослуховувався

ділитьсясвоїмипочуттямитаемоціямивідпочутого; [1 МОВ 1.5]

розповідає, щозацікавило в усномуповідомленні; [1 МОВ 1.3]

відтворюєу ролях (з учнямиабовчителем) діалогіз   [1 МОВ 1.2]прослуханихказок, розповідей

вступаєв діалогнатеми, яківикликаютьзацікавлення; [1 МОВ 1.6], [1 МОВ 1.7]

самостійноформулюєрепліки (запитання) доспіврозмовниказазмістомпопередньопідготовленоїкороткої [1 МОВ 1.6], [1 МОВ 1.7]бесідинадобрезнайомутему

уважнослухаєспіврозмовника й адекватновідповідаєнайогозапитання; [1 МОВ 1.1]

користуєтьсяформуламимовленнєвогоетикету в ситуаціяхнавчальноготапобутовогоспілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); [1 МОВ 1.8]

дотримуєтьсяправилспілкування з людьмирізноговіку; [1 МОВ 1.8]

використовуєвідповіднодоситуаціїспілкуваннянесловеснізасоби (жести, мімікатощо); [1 МОВ 1.7]

регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі спілкування; [1 МОВ 1.8], [1 МОВ 4.2]

повторюєуслідзавчителемзразокзв’язноговисловлення (обсягом 2-3 речення) зізбереженнямйогозмістутаінтонаційнихособливостей [1 МОВ 1.2]

переказуєзнайомуказку, короткийпрослуханийтекст з опороюнаподанімалюнки, словосполучення, запитання, план; [1 МОВ 1.2], [1 МОВ 1.3]

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з життя [1 МОВ 1.6], [1 МОВ 1.7]

Сприйманняусноїінформації.

Аналізтаінтерпретація (розкриттязмісту) почутого.

Оцінюванняусноїінформації.

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування.

Створенняуснихмонологічнихвисловлень

Змістовалінія «Читаємо»

читаєвголосдоступнітекстипереважноцілимисловами (окремісловаускладненоїструктури – складами); [1 МОВ 2.1]

виявляєу процесічитаннярозуміннязначеньбільшостіслів, звертаєувагунанезнайоміслова, запитує у дорослихїхзначення; [1 МОВ 2.1]

правильноінтонуєречення, у кінціякихстоятьрізнірозділовізнаки (післяпопередньоїпідготовки); [1 МОВ 2.1]

читає і називаєнескладнізазмістом і формоюфольклорніталітературнітексти (загадка, лічилка, казка, вірш, оповідання); [1 МОВ 2.1]

виділяєв структурітекстузаголовок; [1 МОВ 2.2]

пояснюєзв’язокзаголовкатаілюстраційзізмістомтвору (у прозорихвипадках); [1 МОВ 2.2]

виявляєрозумінняфактичногозмістуневеликихзаобсягом і нескладнихтекстів: пояснює, якаподіявідбулася, називаєперсонажівтвору, відповідаєназапитаннязазмістомпрочитаного; [1 МОВ 2.2]

пояснює, якимисловами в текстіавторописуєхарактергероя, йогозовнішність, передаєкрасуприроди і т. ін.(з допомогоювчителя); [1 МОВ 2.3]

переказуєблизькодозміступрочитанийтвірчиокремійогоепізоди з опороюнаілюстрації, запитаннявчителя; [1 МОВ 2.2]

висловлюєвласнеставленнядопрочитаного: хороший / поганийвчинок, хтосподобався / несподобався в творі, якіепізодинайбільшезапам’яталися, вразили; [1 МОВ 2.4]

читає в роляхдіалоги з казок, оповідань, віршів (післяпопередньоїпідготовки); [1 МОВ 2.7]

маєуявленняпронайважливішіджерелаінформації: дитячікнижки, журнали, енциклопедії, телебачення, бібліотека, Інтернет; [1 МОВ 2.5]

розрізняєвербальну і візуальнуінформації в тексті; [1 МОВ 2.1]

знаходитьзазавданнямучителяпотрібнувізуальнуінформацію в дитячійкнижці, дитячомужурналі, пояснюєїїзміст; [1 МОВ 2.1], [1 МОВ 2.6]

знаходить і називаєелементидитячоїкнижки (прізвищеавтора, заголовок, ілюстрації), спираючисьнаних, висловлюєздогад, прощоможерозповідатися в книжці (творі); [1 МОВ 2.1]

розрізняєдитячікнижкиказок, оповідань, віршів у виданнях з чітковираженимполіграфічнимоформленням (ілюстраціями, заголовком, графічнимпредставленнямтексту); [1 МОВ 2.1]

дотримуєтьсяправилзбереженнякнижкитагігієничитання (підкерівництвомдорослого);

пояснює свої читацькі вподобання (яким темам надає перевагу); [1 МОВ 2.5]

відповідаєназапитання, прощо (прокого) любитьчитати; [1 МОВ 2.5]

називає своїх улюблених літературних героїв [1 МОВ 2.4]

Формування і розвитокнавичкичитання.

Сприймання і практичнерозрізненняхудожніхтекстів.

Аналізтаінтерпретаціязмістутексту.

Формуваннярефлексивногодосвідузазмістомпрочитаного.

Ознайомлення з різнимиджереламитавидамиінформації.

Робота з дитячоюкнижкою.

Орієнтовнийзмістлітературногоматеріалу:

дитячалітература в авторській, жанрово- тематичнійрізноманітності:

– твориусноїнародноїтворчості (казки, лічилки, загадки, скоромовки, пісенькитаін.),

– доступнівікухудожнітворивідомихписьменниківУкраїнитазарубіжжянаактуальнітемидлядітей: літературніказки, оповідання, вірші, комікси;

– науково-художнідитячітексти;

– дитячаперіодика;

темидитячогочитання: проБатьківщину, сім’ю, живу й неживуприроду,

дітей, шкільнежиття, дружбу, пригоди, винаходи, фантастикатаін.

Змістовалінія «Взаємодіємописьмово»

називає і розбірливо пише всі рукописні малі й великі літери українського алфавіту, дотримуючись графічних, технічних, гігієнічних вимог; [1 МОВ 3.1]

розрізняєдруковане і рукописне письмо; [1 МОВ 3.1]

списуєслова і речення з друкованого і рукописного тексту; [1 МОВ 3.1]

пишепіддиктування слова, речення з 3-4 слів; [1 МОВ 3.1]

добирає й записуєназвумалюнка, заголовок до тексту (з допомогоювчителя); [1 МОВ 3.1]

складає й записуєречення за ілюстрацією, життєвоюситуацією (самостійно та з допомогоювчителя); [1 МОВ 3.1]

дотримуєтьсякультуриоформленняписьмовихробіт; [1 МОВ 3.1]

перевіряєнаписане; [1 МОВ 3.3]

виявляє і виправляєнедоліки письма (графічні, орфографічні, пунктуаційні) самостійночи з допомогоювчителя [1 МОВ 3.3], [1 МОВ 4.2]

 

Формування і розвитокнавички письма.

Створеннявласнихписьмовихвисловлень.

Перевіркаписьмовихробіт

Змістовалінія «Досліджуємомедіа»

сприймаєзміст і формупростихмедіапродуктів (малюнки, світлини, комікси, дитячіжурнали, мультфільмитощо), береучасть в їхобговоренні; [1 МОВ 1.1] [1 МОВ 2.1]

береучастьв обговореннізмісту і формимедіапродуктів; [1 МОВ 1.4], [1 МОВ 2.2]

розповідає про свої враження від прослуханих / переглянутих медіапродуктів [1 МОВ 1.5], [1 МОВ 2.4]

Робота з медіапродукцією

Змістовалінія «Досліджуємомовніявища»

маєуявленняпромовнізвуки; [1 МОВ 4.1]

розрізняєголосні і приголоснізвукизазвучанням [1 МОВ 4.1]таспособомвимовляння

правильновимовляєтверді й м’які, [1 МОВ 4.1]дзвінкі й глухіприголоснізвуки

відтворюєланцюжокзвуків у почутомуслові (без [1 МОВ 4.1]явищасиміляції)

пояснюєзмінузначенняслова в результатізаміни [1 МОВ 4.1], [1 МОВ 4.2]одногозізвуків

маєуявленняпробукви, розрізняєзвуки і букви; [1 МОВ 4.1]

позначає [1 МОВмовнізвукибукваминаписьмі 4.1]

правильнозаписуєслова, вимова й написанняякихзбігаються; [1 МОВ 4.1]

правильнопозначаєнаписьмім’якістьприголоснихзвуків; [1 МОВ 4.1]

відтворюєалфавітніназвибукв; [1 МОВ 4.1]

маєуявленняпросклад, вимовляєсловапоскладах; [1 МОВ 4.1]

пояснюєспіввідношенняміжзвуками і буквамиу [1 МОВ 4.1]складі, слові

поділяє на склади [1 МОВ 4.1]слова під час переносу їх частин в інший рядок

маєуявленняпронаголос, визначаєнаслухсклад, якийвимовляється з більшоюсилоюголосу; [1 МОВ 4.1]

розрізнюєнаголошений і ненаголошенісклади в слові; [1 МОВ 4.1]

правильнонаголошуєзагальновживаніслова; [1 МОВ 4.1]

пояснюєзалежністьзначеннясловавідзміни [1 МОВ 4.1], [1 МОВ 4.2]наголосу в ньому (в окремихвипадках)

маєуявленняпрономінативнуфункціюслова; [1 МОВ 4.1]

співвідноситьслово і зображеннявідповідногопредмета, [1 МОВ 4.1], [1 МОВ 4.2]дії, ознаки, числа

розрізняєблизькі й протилежнізазначеннямслова; [1 МОВ 4.1]

розпізнаєслова, якімаютькільказначень; [1 МОВ 4.1], [1 МОВ 4.2]

доповнюєтематичнігрупислів; [1 МОВ 4.1], [1 МОВ 4.2]

встановлюєвідповідністьміжродовою і видовиминазвами; [1 МОВ 4.1]

упізнаєі розрізняєслова – назви [1 МОВпредметів, ознак, дій, чисел, службовіслова (з допомогоювчителя) 4.1]

ставитьдослівпитанняхто? що? який? яка? яке? які? щоробить? щороблять? скільки? [1 МОВ(з допомогоювчителя) 4.1]

маєуявленняпроречення; [1 МОВ 4.1]

розпізнаєреченнязаграфічнимиорієнтирами (великабукванапочатку, розділовийзнак у кінці); [1 МОВ 4.1]

визначаєкількістьслів у реченні, якескладається [1 МОВ 4.1]з 1-4 слів

інтонаційноправильновимовляє(читає) розповідні, питальні й окличніречення і відповіднооформлюєїхна [1 МОВ 4.1]письмі (використовуєвідповіднірозділовізнаки)

дотримуєтьсяправилавживаннявеликоїлітеринапочаткуречення; [1 МОВ 4.1]

доповнює [1 МОВречення 1-2 словамизазмістом 4.1]

складаєреченнязамалюнком, з поданихслів, назаданутему; [1 МОВ 4.1]

маєуявленняпротекст (практичновідрізняєйоговідречення); [1 МОВ 4.1]

добираєзаголовокдотексту (з допомогою [1 МОВ 4.1]вчителя)

визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень), виявляє їх межі за графічними орієнтирами [1 МОВ 4.1]

Дослідженнямовнихзвуків, правильнаїхвимова.

Позначеннязвуківбуквами.

Вправляння у поділі слів на склади.

Дослідженняролінаголосу в словах.

Спостереженнязалексичнимзначеннямслів.

Ознайомленнязісловами – назвамипредметів, ознак, дій, чисел, службовимисловами.

Дослідження і конструюванняречень.

Дослідження тексту.

 

2 клас

 

Очікуванірезультатинавчання

здобувачів освіти

Змістнавчання

Змістовалінія «Взаємодіємоусно»

з увагоюсприймаєусніреплікиспіврозмовника, перепитує, доречнореагуєнаних; [2 МОВ 1.1]

виконуєсприйнятінаслухінструкціїщодовиконанняпоставленихучителемнавчальнихзавдань; [2 МОВ 1.1]

сприймаємонологічневисловлення й використовуєуснуінформацію з конкретноюметою; [2 МОВ 1.1]

відповідаєназапитаннязазмістомпрослуханогоі ставитьзапитаннядоусногоповідомлення; [2 МОВ 1.4]

відтворює основний зміст усного повідомлення; [2 МОВ 1.2]

вибираєінформацію з почутого і пояснює, чомувоназацікавила, обговорюєїї з іншимиособами; [2 МОВ 1.3], [2 МОВ 1.4]

висловлюєсвоєставленнядопочутого: доподій, персонажівтексту; [2 МОВ 1.5], [2 МОВ 1.6]

розповідаєпровласніпочуття, яківикликавпрослуханийтекст; [2 МОВ 1.8]

пояснює, чомущосьподобається, а щосьні; [2 МОВ 1.4], [2 МОВ 1.5]

береучастьу розігруваннідіалогівзазмістоммалихфольклорнихформ, казок, віршів, використовуєдоречносилуголосу, темпмовлення, міміку, жести, рухи; [2 МОВ 1.7]

вступаєв діалог, підтримуєй ініціюєдіалогнадобревідомутемутанатеми, яківикликаютьзацікавлення; [2 МОВ 1.6]

користуєтьсяформуламимовленнєвогоетикету (ввічливимисловами); [2 МОВ 1.8]

дотримуєтьсяправилспілкування; [2 МОВ 1.8]

використовуєвідповіднодоситуаціїспілкуваннянесловеснізасоби (жести, мімікатощо); [2 МОВ 1.7]

регулюєдихання, силуголосу і темпмовлення у процесіспілкування; [2 МОВ 1.7]

уснопереказуєтекст з опороюнадопоміжніматеріали (ілюстрація, план, опорніслова, словосполучення); [2 МОВ 1.2]

створюєвласневисловленнязаілюстраціями; [2 МОВ 1.6]

розповідаєпросвоїспостереження, враження, події з власногожиття; [2 МОВ 1.6], [2 МОВ 1.7], [2 МОВ 1.8]

впевнено висловлює свої думки [2 МОВ 1.6]

Сприйманняусноїінформації.

Аналіз та інтерпретація (розкриття змісту) почутого.

Оцінюванняусноїінформації.

Практичнеоволодіннядіалогічноюформоюмовлення, етикетниминормамикультуриспілкування.

Створення усних монологічних висловлень

Змістовалінія «Читаємо»

читаєвголосправильно, свідомо, плавно, цілимисловаминескладнізазмістом і формоютексти; [2 МОВ 2.1]

виявляєпочатковіуміннячитатимовчки; [2 МОВ 2.1]

пояснюєзначеннябільшостіслів, ужитих у прямомутапереносномузначеннях; [2 МОВ 2.1]

знаходить у текстінезнайоміслова, з’ясовуєїхзначення, користуючисьвиносками, тлумачнимсловником, а такожчерезконтекст (з допомогоювчителя); [2 МОВ 2.1]

правильноінтонуєпростіреченнябудь-якоговиду; [2 МОВ 2.1]

користуєтьсянайпростішимиприйомамирегулюваннятемпучитання, силиголосу, диханнязалежновідзмістутексту (самостійнотазазавданнямучителя); [2 МОВ 2.1]

самостійночитає, практичнорозрізняєз опороюнанайпростішіжанровіособливостітекстималихфольклорнихформ, щоопрацьовувалисяпідчаснавчання, а такожлітературнихжанрів (казка, вірш, оповідання, уривки з повістей- казок), правильноїхназиває, визначаєемоційнийнастрій; [2 МОВ 2.1]

самостійночитаєтарозрізняєнехудожнітекстизавідсутністю у їхзмістідіалогів, яскравихобразнихвисловів, наявністюнауковихпонять, фактів, історичнихдат, передачіінформації; [2 МОВ 2.1]

виділяє в структурі художнього і нехудожнього текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх для прогнозування орієнтовного змісту тексту та кращого його розуміння; [2 МОВ 2.1], [2 МОВ 2.2]

виявляєрозумінняфактичногозмістутекстутаосновнихдумокхудожніх і нехудожніхтекстів (з допомоговчителя); [2 МОВ 2.2]

пояснює, які, де, коливідбулисяподії;

визначає, правильноназиваєперсонажівхудожньоготвору, виділяєсереднихголовного; [2 МОВ 2.2]

перераховуєцікавіфакти, важливіідеї в інформаційномутексті; [2 МОВ 2.2]

встановлюєзв’язкиміжподіями, дійовимиособами; [2 МОВ 2.2]

ставитьзапитаннязафактичнимзмістомпрочитаного з метоюуточненнясвогорозуміння; [2 МОВ 2.2]

розпізнає, називаєв текстіяскраві, образніслова, вислови, пояснюєїхроль у творі (з допомогоювчителя); [2 МОВ 2.2]

передаєзміст(детальноабовибірково) творучиокремихепізодів з дотриманнямлогікивикладу, а також з урахуваннямструктурнихелементівтексту: зачину, основноїчастини, кінцівки; [2 МОВ 2.2]

пояснюєвчинкиперсонажів у творі, висловлюєщодонихнайпростішіоціннісудження; обґрунтовуєсвоївисновки (з допомогоювчителя); [2 МОВ 2.2]

розповідаєпросвоїзагальнівраження, почуттявідпрочитаного, (щосамесподобалося / несподобалося, щобулоцікаво / нецікаво, щоновогодізнався / дізналась), підтверджуєсвоїдумкифактами з тексту; [2 МОВ 2.3]

пов’язуєзмістпрочитаногозісвоїмизнаннями, попереднімчитацьким, а такожвласнимжиттєвимемоційно-чуттєвимдосвідом; [2 МОВ 2.3]

передаєвласнеставленнядоподій, вчинківперсонажівчерезілюстрування, декламацію, рольовіігри, інсценізаціютворучиокремихйогоепізодів (з використаннямвербальних і невербальнихзасобівхудожньоївиразності);

імпровізуєз репліками, відтворюючидіалоги з казок, віршів, оповідань; [2 МОВ 2.3], [2 МОВ 2.7]

береучастьу колективномуобговоренніпрочитаного: зацікавлено й уважнослухаєспіврозмовників, толерантноставитьсядоїхніхдумок, пояснюєсвоєрозуміннядискусійнихпитань; [2 МОВ 2.4]

знає і називаєнайважливішіінформаційніресурси: бібліотека, Інтернет, телебачення, дитячігазети, журнали, книжки, довідковівидання;

знаходитьу нехудожніх і навчальнихтекстахвідповідіназапитання, поставленівчителем; [2 МОВ 2.2]

здійснюєпошукпотрібноїінформації у дитячихдовідковихвиданнях; [2 МОВ 2.2]

виявляєв тексті і пояснюєзмістграфічноїінформації (таблиця, схема, емотиконитощо); [2 МОВ 2.2], [2 МОВ 2.6]

аналізуєодержануінформацію, звертаєтьсядодорослих (коли є сумнів) запідтвердженнямїїправдивості, достовірності; [2 МОВ 2.2]

застосовуєодержануінформацію в навчальнійдіяльностітапрактичномудосвіді; [2 МОВ 2.2]

перетворюєвербальнуінформаціюізсуцільноготексту у візуальну (малюнок, кадридомультфільму, таблиця, схематощо); [2 МОВ 2.6]

розпочинає ознайомлення з новою дитячою книжкою з розглядання її структурних елементів: обкладинки, титульного

аркуша, ілюстрацій, змісту (переліку)творів, правильноїхназиває; [2 МОВ 2.1]

передбачаєорієнтовнийзмісттвору, дитячоїкнижкизавказанимиелементами; [2 МОВ 2.1]

розрізняєдитячікнижкизатипомвидання: книжка-твір, книжка- збірка, енциклопедія, дитячийжурнал, словник; [2 МОВ 2.1]

добираєдлячитаннядитячікнижкинавідповіднутему: казкипротварин, пригоди, фантастикатаін.; [2 МОВ 2.5]

визначаєметусвогочитання (дляпроведенняцікавогодозвілля, знаходженняпотрібноїінформаціїтаін.), обирає, читаєвідповіднікнижки, пояснюєсвійвибір; [2 МОВ 2.5]

перечитуєкнижки, окреміїхепізодидлякращогорозуміннязмістутавдосконаленнянавичкичитання; [2 МОВ 2.1]

маєуявленняпрожанри й темидитячогочитання; [2 МОВ 2.1]

називаєтвори, дитячікнижки, щосподобалися, розповідає, якіепізодисправилинайбільшевраження; [2 МОВ 2.3]

називаєкількаулюбленихпрочитанихтворів; [2 МОВ 2.4]

називає державні символи України й окремі національні символи, традиції українського народу

Формування і розвитокнавичкичитання.

Сприймання і практичне

розрізненнятекстіврізнихвидів.

Аналіз та інтерпретація змісту текстів.

Формуваннярефлексивногодосвідузазмістомпрочитаного.

Робота з різнимиджерелами і видамиінформації.

Робота з дитячоюкнижкою.

Орієнтовний зміст літературного матеріалу:

дитячалітература в авторській, жанрово- тематичнійрізноманітності:

– твориусноїнародноїтворчості, дитячийфольклор;

– творивідомихписьменників-класиківУкраїнитазарубіжжянаактуальнітемидлядітей;

– художнявітчизняна і зарубіжналітературасучаснихписьменників: казки, легенди, оповідання, вірші, повісті-казки, комікси;

– науково-пізнавальналітературадлядітей: книжки, енциклопедії, довідники;

– дитячаперіодика;

теми дитячого читання: про Батьківщину, сім’ю, на героїко-патріотичну тематику, про живу й неживу природу, дітей, дружбу, шкільне життя, пригоди, фантастика, дитячі детективи, винаходи, відкриття, сучасні технології та ін.

Змістовалінія «Взаємодіємописьмово»

пишерозбірливо, охайно з однаковимнахиломбукв; [2 МОВ 3.1]

дотримуєтьсясвідомогігієнічнихправилписьма; [2 МОВ 3.1]

дотримуєтьсякультуриоформленняписьмовихробіт: розташовуєсамостійнозаголовок у рядку, дотримуєтьсяполя, правого і лівогокраюсторінки, абзаців, робитьакуратнівиправлення; [2 МОВ 3.1]

розташовуєслова й віршовістрофи в колонку; [2 МОВ 3.1]

записуєслова в таблицю; [2 МОВ 3.1]

обмінюєтьсяелементарнимиписьмовимиповідомленнями (записка, лист, вітальналистівкатаін.); [2 МОВ 3.2]

обираєдлянаписанняповідомленнявідповіднеоформлення (шрифт, розмір, коліртощо); [2 МОВ 3.2]

відновлюєдеформованийтекст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1]

створює і записуєкороткезв’язневисловленнянадобревідомутацікавутему; [2 МОВ 3.1]

перевіряє(з допомогоювчителя), чиграмотнонаписанийвласнийтекст; [2 МОВ 3.3]

виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); [2 МОВ 3.3]

удосконалюєтекстізчастоповторюванимисловамишляхомзаміниїхсинонімамитазайменниками (безуживаннятермінів) [2 МОВ 3.3]

Формування і розвитокнавичкиписьма.

Створеннявласнихписьмовихвисловлень.

Перевірка й редагування текстів

Змістовалінія «Досліджуємомедіа»

сприймає й обговорюєпростімедіапродукти; [2 МОВ 1.1], [2 МОВ 2.1], [2 МОВ 1.4], [2 МОВ 2.2]

обговорюєзміст і формупростихмедіапродуктів, розповідає, прощо в нихідеться; [2 МОВ 2.2]

визначає, кому і длячогопризначениймедіапродукт; [2 МОВ 1.4]

пояснюєзміствербальної і невербальноїінформації в медіапродуктах; [2 МОВ 1.4], [2 МОВ 2.2]

висловлюєсвоїдумки і почуття з приводупрослуханих / переглянутихмедіапродуктів (коміксів, дитячихжурналів, реклами); [2 МОВ 1.5], [2 МОВ 1.8], [2 МОВ 2.3], [2 МОВ 2.4]

створює прості медіапродукти (листівка, sms-повідомлення, фотоколаж тощо) з допомогою інших осіб [2 МОВ 1.7], [2 МОВ 3.2]

Робота з медіапродукцією

Змістовалінія «Досліджуємомовніявища»

аналізуєзвуко-буквенийскладслова; [2 МОВ 4.1]

експериментуєзісловами: змінює, додає, вилучаєодинзвук (букву), склад у словахтак, щобвийшлоіншеслово; [2 МОВ 4.2]

правильновимовляєсловаз [2 МОВдзвінкимиприголоснимизвуками в кінціслова і складупередглухим 4.1]

правильновимовляєй записуєслова з апострофом; [2 МОВ 4.1]

правильнонаголошуєзагальновживані [2 МОВ 4.1]слова

експериментуєз наголосом: порівнює і пояснюєзначенняслів, яківідрізняютьсялишенаголосом; [2 МОВ 4.2]

ділитьслованасклади; [2 МОВ 4.1]

переноситьслова з рядка в рядокскладами; [2 МОВ 4.1]

невідриваєприпереносівідсловасклад, позначенийоднієюбуквою; [2 МОВ 4.1]

правильнопереноситьсловазізбігомприголосних, з літерамиь, й, буквосполученнямидж, дз, йо, ьо, апострофом; [2 МОВ 4.1]

правильночитає(напам’ятьабоіз [2 МОВ 4.1]запису) українськийалфавіт

розташовує5-6 слівзаалфавітом з орієнтацієюна [2 МОВ 4.1]першулітеру

користуєтьсяалфавітом у роботі з навчальнимисловниками; [2 МОВ 4.1]

розпізнаєслова, близькі і протилежнізазначенням [2 МОВ 4.1]

розрізняєпряме й переноснезначенняслів; [2 МОВ 4.1]

пояснюєрізнізначеннябагатозначнихслів (з допомогоювчителя); [2 МОВ 4.1]

розподіляєрядслівна 2 групизасмисловоюознакою, доповнює [2 МОВ 4.1]кожнугрупу 2-3 словами

доречновживаєсловарізнихлексичнихгруп у власномумовленні; [2 МОВ 4.1]

розрізняєслова, яківідповідаютьнапитанняхто? і що? [2 МОВ 4.1]

правильно вживає велику / малу літери у власних / загальних назвах; [2 МОВ 4.1]

змінює [2іменникизачислами (один – багато) МОВ 4.1]

впізнаєслова, яківідповідаютьнапитанняякий? яка? яке? які? [2 МОВ 4.1]окремота в реченнях, у тексті

утворюєсловосполученняіменниківз [2 МОВ 4.1]прикметниками

добираєдовідомогопредметавідповідніознаки [2 МОВ 4.2]

впізнаєслова-назвидій, ставитьдоних [2 МОВ 4.1]питання

добираєвлучнодієсловадлявисловленнявласнихдумок; [2 МОВ 4.2]

розрізняєслова, якіназиваютьчисла, ставитьдонихпитанняскільки?; [2 МОВ 4.1]

утворюєсловосполученнячислівників з іменниками; [2 МОВ 4.1]

розрізняєслова, щоназиваютьпредмети, ознаки, дії, числа, ставить [2 МОВ 4.1]донихпитання

добираєсамостійно 4-6 слів, яківідповідаютьнапитанняхто? що? який? яка? яке? які? щоробить? щороблять? скільки? [2 МОВ 4.1]

розподіляєслованагрупизазначеннямтапитаннями [2 МОВ 4.1](зачастинамимови)

упізнаєв реченніслужбовіслова; пишеїх [2 МОВ 4.1]окремовідіншихслів

пов’язуєміжсобоюсловазадопомогоюслужбових [2 МОВ 4.1]слів

розпізнаєреченнязайогоосновнимиознаками; [2 МОВ 4.1]

пояснюєрольрізнихвидівреченьдлядосягненняметиспілкування; [2 МОВ 4.2]

правильновідтворюєінтонацію [2 МОВрозповідних, питальних і спонукальних, окличнихтанеокличнихречень 4.2]

використовуєвідповіднірозділовізнаки в кінціреченьпідчасписьма; [2 МОВ 4.2]

поширює [2реченнясловамизаподанимипитаннями МОВ 4.2]

складає і записуєреченнязамалюнком, назаданутему; [2 МОВ 4.2]

розпізнаєтекстзаосновнимиознаками; [2 МОВ 4.1]

розрізняєтекст-розповідь і текст-опистапояснюєїхпризначення; [2 МОВ 4.1]

добирає [2 МОВ 4.2]заголовокдотексту

визначаєв текстізачин, основнучастину, [2 МОВ 4.1]кінцівку

знаходитьу художніхтекстахвиражальнізасобимови, пояснюєїхроль; [2 МОВ 4.1], [2 МОВ 4.2]

складає і записуєневеликийтекст (3-4 речення) заілюстрацією, серієюмалюнків, проподії з власногожиття; [2 МОВ 4.2]

використовуєзайменники, прислівники, контекстнісиноніми (безуживаннятермінів) длязв’язкуречень у текстітауникнення [2 МОВ 4.2]повторів

перевіряє і вдосконалює власні тексти, усуваючи лексичні повтори [2 МОВ 3.3]

Дослідженнязвуко- буквеногоскладуслів, правильнаїхвимова і написання.

Користуванняправиламипереносуслів.

Користуванняалфавітом.

Дослідження лексичного значення слова. Використання лексичного багатства української мови у власному мовленні.

Дослідженняролііменників у мовленні і використанняїх у власнихвисловленнях.

Дослідженнявиражальнихможливостейприкметників, використанняїх з метоюувиразненнямовлення.

Спостереженнязароллюдієслів у мовленні і застосуванняїх у власнихвисловленнях.

Дослідженнячислівників і використанняїх у мовленні.

Спостереженнязасловами, якіслужатьдляназвипредметів, ознак, дій, чисел.

Дослідженнязначення в мовленніслужбовихслів і використанняїхдлязв’язкуслів у реченні.

Дослідження і конструюванняречень.

Дослідження і складаннятекстів.

Удосконалення текстів

 

Українська мова 3-4 клас

3 клас

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

Зміст навчання

Змістова лінія «Взаємодіємо усно»

уважно слухає репліки співрозмовника, уточнюєпочуте в діалозі з огляду на ситуацію спілкування; [3 МОВ 1.1] сприймає уважномонологічневисловлення з конкретною метою; [3 МОВ 1.1] розумієйадекватно виконує навчальні дії відповідно до прослуханої інструкції, настанови вчителя; [3 МОВ 1.1] передає зміст почутого (послідовність подій у розповіді, перелік ознак в описі, наведені аргументи в міркуванні); [3 МОВ 1.2]

добираєзаголовки до частинпрослуханого тексту; [3 МОВ 1.2]

визначаєтему і мету усногоповідомлення; [3 МОВ 1.4] вибирає інформацію з почутого з певною метою, використовує її для створеннявласнихвисловлень; [3 МОВ 1.3]

визначає позицію мовця, погоджується з нею абозаперечує; [3 МОВ 1.5]

висловлює власні думки з приводу почутого, аргументує їх, спираючись на власний досвід; [3 МОВ 1.6] вступає і підтримує діалог на теми, пов'язані з важливими життєвими ситуаціями; [3 МОВ 1.7] аргументує свої думки під час розмови; [3 МОВ 1.6], [3 МОВ 1.7]

виявляєдоброзичливеставлення до думок інших; дотримуєтьсяетичних норм спілкування, правил етикету; [3 МОВ 1.8]

вживаєу процесі спілкування правильні формизвертань, слів, щовиражаютьпрохання, пропозицію, побажання, вибачення; [3 МОВ 1.7], [3 МОВ 1.8]

формулюєрозгорнутувідповідь на поставленезапитання; [3 МОВ 1.6]

доводитьаргументовано свою думку; [3 МОВ 1.6] будуєуснезв'язневисловлення(розповідь, опис, міркування) за малюнком, ситуацією з опорою на допоміжні матеріали (частиною тексту, планом, опорними словами, словосполученнями); [3 МОВ 1.6]

бере участь у створенні есе під керівництвом учителя; [3 МОВ 1.6]

використовує виражальні засоби мови; [3 МОВ 1.7] висловлює власну думку про предмети, явища, події [3 МОВ 1.6]

Сприймання усної інформації. Робота над розумінням діалогічного й монологічного мовлення.

Сприймання і розуміння навчальних інструкцій, настанов.

Аналіз та інтерпретація (розкриття змісту) почутого.

Відтворення змісту прослуханого своїми словами.

Визначення теми і мети почутої інформації.

Вибір необхідної інформації з почутого.

Оцінювання усної інформації. Вираження власної думки щодо змісту прослуханого.

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення, етикетними нормами культури спілкування.

Створення усних монологічних висловлень (розповідь, опис, міркування, есе) самостійно та з опорою на дидактичні матеріали (даним початком, основною частиною або кінцівкою, складеним планом). Використання виражальних засобів мови

                  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово»

дотримується загальних правил письма; [3 МОВ 3.1] дотримується пропорційної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків (! ?) у зошиті в одну лінійку; [3 МОВ 3.1]

нарощує швидкість письма, безвідривно поєднуючи елементи букв та букви між собою; [3 МОВ 3.1] прискорює письмо в міру своїх психофізіологічних можливостей, не спотворюючи форми букв та їх поєднань;

[3 МОВ 3.1]

пишерозбірливо; [3 МОВ 3.1] оформлюєохайнописьмову роботу в зошиті в одну лінію; [3 МОВ 3.1]

дотримується абзаців, полів зошита; [3 МОВ 3.1] записуєслова в колонку; [3 МОВ 3.1]

обираєдля оформлення повідомлення відповідний шрифт, розмір і колір букв тощо; [3 МОВ 3.1]

створюєписьмовевисловлення(розповідь, опис) на добре відому й цікаву тему, на основі враженьвід прочитаноготвору, переглянутогофільму, ситуації з життя; [3 МОВ 3.1], [3 МОВ 3.2]

висловлює своє ставлення до того, про щопише; [3 МОВ 3.1]

складає і записує художні і науково-популярні описи за поданимзразком, використовуючиінформацію з різних джерел; [3 МОВ 3.1]

будує текст-міркування за зразком та поданим початком; [3 МОВ 3.1]

письмовопереказуєтекст розповідного змісту; [3 МОВ 3.1] використовуєу власних текстах виражальні засобимови; [3 МОВ 3.1]

оформлюєвласне висловлення так, щоб воно було грамотним (у межах вивченого) і зрозумілим; [3 МОВ 3.1] знаходитьіакуратно виправляєу власному тексті помилки (графічні, орфографічні, граматичні, лексичні і стилістичні), орієнтуючись на пам'ятку, підготовлену вчителем; [3 МОВ 3.3]

обговорює письмові роботи(власні й однокласників) у парі, невеликій групі, визначає позитивні характеристики [3 МОВ 3.3]

Розвиток навички письма. Дотримання графічних, гігієнічних і технічних правил письма.

Формування навички письма в графічній сітці в одну лінію. Розвиток швидкості письма: безвідривне поєднання елементів букв и, л, п; н, р, ф та 3-4 букв між собою типу дим, мили, ориз, трив без викривлення графем. Дотримання культури оформлення письмових робіт. Побудова зв'язних текстів (розповідь, опис, міркування). Письмове переказування тексту розповідного змісту. Висловлення власного ставлення до змісту написаного. Використання виражальних засобів мови.

Перевірка та редагування текстів. Обговорення письмових робіт.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

сприймає доступні медіатексти; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ 2.1] визначає мету простих медіаповідомлень; [3 МОВ 1.4], [3 МОВ 2.2] інтерпретуємедіаповідомлення на основі власного досвіду; [3 МОВ 1.4], [3 МОВ 2.2]

виділяє цікаву для себе інформацію; [3 МОВ 1.3] намагається виявити приховану інформацію в медіапродуктах; [3 МОВ 1.4]

пояснює свою реакцію на медіаповідомлення (як буде реагувати у відповідь); [3 МОВ 1.5]

створює прості медіапродукти (листівка, запрошення, sms-повідомлення, фотоколаж, книжечка тощо); [3 МОВ 1.7], [3 МОВ 3.2]

пояснює, кому і для чого призначені створені ним медіапродукти [3 МОВ 1.7]

Сприймання простих медіатекстів, виявлення в них очевидних ідей та прихованої інформації.

Висловлення власного ставлення до медіаповідомлень.

Створення простих медіапродуктів

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища»

правильно вимовляє слова з апострофом, звуками [ґ], [дж] , [да] , [дз'1 ,

дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим, ненаголошеними голосними [е], [и], подовженими приголосними звуками; [3 МОВ 4.1] правильно наголошує загальновживані слова; [3 МОВ 4.1] відтворює напам'ять український алфавіт; [3 МОВ 4.1]

розташовує 7-9 слів за алфавітом, орієнтуючись на першу і другу літери [3 МОВ 4.1]

користується алфавітом під час роботи з навчальними словниками; [3 МОВ 4.1]

пояснює пряме і переносне значення слів; [3 МОВ 4.1]

добирає до поданого слова 1-2 найуживаніші синоніми, антонім; [3 МОВ 4.1]

користується навчальними словниками синонімів, антонімів; [3 МОВ 2.5]

розпізнає найуживаніші багатозначні слова і пояснює їх різні значення; [3 МОВ 4.1]

знаходить і пояснює роль синонімів, антонімів,

багатозначних слів у тексті; [3 МОВ 4.1]

доречно використовує у власних висловленнях слова в прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми, багатозначні слова; [3 МОВ 4.2]

визначає і пояснює роль закінчення, кореня, префікса, суфікса в слові; [3 МОВ 4.1]

розрізнює спільнокореневі слова і форми того самого слова (з допомогою вчителя); [3 МОВ 4.1]

пояснює, що таке орфограма; [3 МОВ 4.1]

розпізнає слова з орфограмами і перевіряє їх; [3 МОВ 4.1]

правильно записує слова з ненаголошеними голосними [е],

[и] в корені, які перевіряються наголосом; [3 МОВ 4.1]

користується орфографічним словником для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом; [3 МОВ 4.1]

правильно записує слова з префіксами роз-, без-, з- (с-); [3 МОВ 4.1]

розпізнає в тексті і самостійно добирає іменники, ставить до них питання; [3 МОВ 4.1]

розпізнає іменники, які називають опредмечені дії, ознаки; [3 МОВ 4.1]

розрізняє іменники – назви істот і неістот, правильно ставить до них питання; [3 МОВ 4.1]

розрізняє власні і загальні іменники; [3 МОВ 4.1]

записує власні іменники з великої букви; [3 МОВ 4.1]

визначає рід іменників; [3 МОВ 4.1]

змінює іменники за числами; [3 МОВ 4.1]

доречно вживає іменники у власному мовленні; [3 МОВ 4.2]

розпізнає прикметники в тексті; [3 МОВ 4.1]

пояснює роль прикметників у мовленні; [3 МОВ 4.1]

будує словосполучення прикметників з іменниками, встановлює між ними граматичний зв’язок за допомогою питань; [3 МОВ 4.1]

змінює прикметники за родами і числами у сполученні з іменниками; [3 МОВ 4.1]

розпізнає граматичну форму прикметника за родовим закінченням, поставленим питанням, за іменником, з яким він зв’язаний; [3 МОВ 4.1]

вживає прикметники у власних висловленнях з метою їх увиразнення; [3 МОВ 4.2]

розпізнає серед слів числівники, які відповідають на питання скільки?; [3 МОВ 4.1]

правильно вимовляє, наголошує і записує числівники, які використовуються для запису дати в зошиті; [3 МОВ 4.1]

правильно читає числові вирази; [3 МОВ 4.1]

розпізнає дієслова в тексті, ставить до них питання; [3 МОВ 4.1]

розрізнює часові форми дієслів; [3 МОВ 4.1]

змінює дієслова за часами; [3 МОВ 4.1]

правильно записує не з дієсловами; [3 МОВ 4.1]

добирає дієслова-синоніми, антоніми, з прямим і

переносним значеннями і доречно вживає їх у власних

висловленнях; [3 МОВ 4.1], [3 МОВ 4.2]

правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання

та вираженням почуттів; [3 МОВ 4.1]

правильно будує і записує розповідні, питальні,

спонукальні, окличні і неокличні речення; [3 МОВ 4.1]

правильно інтонує і записує речення зі звертанням; [3 МОВ

4.1]

використовує форми кличного відмінка під час звертань; [3

МОВ 4.1]

визначає в реченні головні (підмет і присудок) та

другорядні (без поділу на види) члени речення; [3 МОВ 4.1]

виділяє словосполучення в групі підмета і групі присудка;

[3 МОВ 4.1]

встановлює зв’язок між головним і залежним словом у

словосполученні; [3 МОВ 4.1]

встановлює граматичні зв’язки між словами в простому

реченні за допомогою питань; [3 МОВ 4.1]

будує різні види простих речень; [3 МОВ 4.1]

визначає в тексті зачин, основну частину і кінцівку; [3

МОВ 4.1]

розпізнає текс-розповідь, опис, міркування, есе; [3 МОВ

4.1]

розрізняє за характерними ознаками художні, науково-

популярні та ділові тексти; [3 МОВ 4.1]

визначає тему і мету тексту; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 4.1]

добирає заголовок відповідно до теми тексту; [3 МОВ 4.1]

складає плану тексту; [3 МОВ 4.1]

дотримується абзаців у оформленні текстів на письмі; [3

МОВ 4.1]

використовує для зв’язку речень у тексті займенники,

прислівники, близькі за значенням слова [3 МОВ 4.2]

Дослідження фонетичних закономірностей української мови.

Дотримання орфоепічних вимог у власному мовленні.

Застосування алфавіту.

Користування навчальними словниками.

Спостереження за лексичним

значенням слова.

Вживання у власному мовленні

слів різних лексичних груп (слова

в прямому і переносному

значеннях, синоніми, антоніми,

багатозначні слова).

Дослідження будови слова.

Розрізнення форм слова і

споріднених слів.

Дослідження орфограм,

пов’язаних з будовою слова.

Спостереження за номінативною

функцією іменників у мовленні.

Розрізнення назв істот і неістот,

власних і загальних іменників.

Визначення роду іменників.

Змінювання іменників за

числами.

Вживання іменників у власних

висловленнях.

Дослідження ролі прикметників у

мовленні.

Встановлення зв’язку

прикметників з іменниками.

Змінювання прикметників за

родами і числами.

Використання прикметників у

власному мовленні.

Засвоєння правильної вимови і

правопису найуживаніших

числівників

Дослідження ролі дієслів у

мовленні.

Змінювання дієслів за часами.

Правопис не з дієсловами.

Вживання дієслів у власному

мовленні.

Дослідження речень, різних за

метою висловлювання,

інтонацією, зі звертаннями.

Визначення в реченні головних і

другорядних членів.

Встановлення зав’язків між

словами в словосполученні і

реченні.

Побудова різних видів речень.

Дослідження будови тексту.

Розрізнення різних типів і стилів

текстів (художні, науково-

популярні, ділові).

Визначення теми і мети тексту.

Складання плану тексту

4 клас

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

Зміст навчання

            Змістова лінія «Взаємодіємо усно»

сприймає уважно усну інформацію; [4 МОВ 1.1]

ставить уточнювальні запитання відповідно до мети слухання; [4 МОВ 1.1]

виконує усні інструкції й настанови вчителя щодо

навчальних завдань; [4 МОВ 1.1]

передає зміст почутого творчо (змінює оповідача в тексті- розповіді, послідовність наведених ознак в описі,

послідовність аргументів у міркуванні, доповнює опис іншими ознаками, а міркування іншими аргументами); [4 МОВ 1.2]

вибирає з почутого інформацію для створення власного висловлення з конкретною метою (усне оголошення, усний відгук, усний стислий переказ); [4 МОВ 1.3]

узагальнює і систематизує почуту інформацію; [4 МОВ

1.4]                             

прогнозує, як отриману інформацію можна використати з

користю; [4 МОВ 1.4]

зіставляє тему й головну думку усного повідомлення з

власними спостереженнями, поведінкою, досвідом; [4

МОВ 1.4]

висловлює власне ставлення до усного повідомлення; [4

МОВ 1.5]

обґрунтовує своє ставлення до почутого, спираючись на

набуті знання, власний досвід; [4 МОВ 1.5]

визначає позицію мовця, погоджується з нею чи заперечує;

[4 МОВ 1.5]

ініціює спілкування на тему, яка зацікавила; [4 МОВ 1.6]

бере участь у дискусії, наводить докази; [4 МОВ 1.6]

висловлює доброзичливо своє ставлення до думок інших

співрозмовників (поділяє їх повністю, частково чи

аргументовано відхиляє); [4 МОВ 1.6]

висловлює й аргументує свою позицію; [4 МОВ 1.6]

обирає вербальні й невербальні засоби спілкування для

досягнення мети; [4 МОВ 1.7]

дотримується мовленнєвого етикету, норм літературної

вимови; [4 МОВ 1.8]

будує самостійно усне зв’язне висловлення (розповідь,

опис, міркування, есе) за спостереженнями в

навколишньому світі, ілюстрацією, поданим зачином або

кінцівкою, за опорними словами, за поданим або

колективно чи самостійно складеним планом; [4 МОВ 1.6]

використовує виражальні засоби мови; [4 МОВ 1.7]

виражає [4 МОВ 1.6]своє ставлення до висловлюваного

дає загальну оцінку почутому діалогу або розповіді, опису,

есе чи [4 МОВ 1.5]міркуванню

пропонує, як можна вдосконалити або доповнити зв’язне

висловлення [4 МОВ 4.2]

Сприймання усної інформації з

певною метою.

Аналіз та інтерпретація

(розкриття змісту) почутого.

Відтворення змісту почутого

творчо.

Вибір і використання інформації

з почутого для створення власних

висловлень.

Зіставлення теми й головної

думки усного повідомлення з

власним досвідом.

Оцінювання усної інформації.

Практичне оволодіння

діалогічною формою мовлення,

вербальними і невербальними

засобами, етикетними нормами

культури спілкування.

Створення усних монологічних

висловлень

(розповідь, опис, міркування,

есе).

Використання виражальних

засобів мови.

Удосконалення власних

висловлень

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово»

самостійно контролює виконання загальних правил письма; [4 МОВ 3.3]

нарощує швидкість письма, безвідривно поєднуючи

елементи букв та букви між собою, зберігаючи

розбірливість; [4 МОВ 3.1]

спрощує окремі форми букв, їх поєднання, зберігаючи

розбірливість читання написаного; [4 МОВ 3.1]

пише в темпі, який дає змогу записати власну думку та

інформацію з різних джерел; [4 МОВ 3.1]

пише розбірливо; [4 МОВ 3.1]

робить охайні виправлення; [4 МОВ 3.3]

дотримується абзаців, полів зошита; [4 МОВ 3.1]

записує слова в колонку; [4 МОВ 3.1]

заповнює таблицю; [4 МОВ 3.1]

складає тексти для письмового спілкування (оголошення,

[4 МОВ 3.1], [4запрошення, афіша тощо) МОВ 3.2]

створює і записує загадки, невеликі казки тощо з

орієнтацією на читача; [4 МОВ 3.1]

обирає для власного повідомлення відповідне оформлення

(шрифт, розмір, колір букв тощо); [4 МОВ 3.1]

складає самостійне письмове висловлення (розповідь,

опис, міркування) на добре знайомі й цікаві теми [4 МОВ

3.1]                        

пише переказ (докладний, вибірковий) тексту

розповідного змісту з елементами опису або міркування;

[4 МОВ 3.1]

використовує у власних висловленнях виражальні засоби

мови; [4 МОВ 3.1]

висловлює своє ставлення до того, про що пише; [4 МОВ

3.1]

записує власні висловлення грамотно (у межах вивченого)

і зрозуміло; [4 МОВ 3.1]

бере участь в обговоренні письмових робіт у парах,

групах; [4 МОВ 3.3]

відзначає позитивні сторони, висловлює поради щодо

можливого удосконалення тексту, спираючись на

пам’ятку [4 МОВ 3.3]

удосконалює письмовий текст [4 МОВ 3.3]

Удосконалення навички письма.

Самоконтроль за виконанням

графічних, технічних, гігієнічних

правил письма.

Розвиток швидкості письма:

безвідривне поєднання елементів

букв х, ж, ю та 4-6 букв типу

день, злива, очерет, спрощення

окремих форм букв та їх

поєднань.

Дотримання культури

оформлення письмових робіт.

Створення коротких письмових

повідомлень, малих фольклорних

форм.

Побудова зв’язних текстів різних

типів (розповідь, опис,

міркування).

Написання різних видів переказів

тексту (докладного, вибіркового).

Використання виражальних

засобів мови.

Записування власної думки про

предмет висловлення.

Перевірка та редагування текстів

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

сприймає критично доступні медіатексти; [4 МОВ 1.1], [4

МОВ 2.1]

визначає мету й цільову аудиторію окремих

медіапродуктів; [4 МОВ 1.4], [4 МОВ 2.2]

декодує (тлумачить) повідомлення у простих

медіатекстах, виявляє очевидні ідеї; [4 МОВ 1.4]

висловлює власні погляди на події, явища, предмети,

цінності, представлені в медіатексті; [4 МОВ 1.5], [4 МОВ

1.6]

пояснює, чи змінилися під впливом медіатексту власні

уявлення або думки про предмет повідомлення, як саме;

[4 МОВ 1.5]

створює прості медіапродукти, враховує мету й

аудиторію; [4 МОВ 1.7]

обговорює (в парі чи групі) враження від створеного

медіапродукту [4 МОВ 1.8]

Критичне сприймання доступних

медіапродуктів.

Виявлення впливу

медіапродуктів на власні думки й

погляди.

Створення простих

медіапродуктів (книжечка,

стіннівка, реклама тощо)

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища»

дотримується правил вимовляння слів з

ненаголошеними голосними [е], [и], дзвінкими

приголосними звуками в кінці слова і складу перед

глухим, подовженими приголосними звуками; [4 МОВ

4.1]

правильно наголошує загальновживані слова; [4 МОВ 4.1]

розташовує 10-12 слів за алфавітом, орієнтуючись на

[4першу, другу і третю літери в слові МОВ 4.1]

знаходить потрібне слово в навчальному словнику

(тлумачному, орфографічному, синонімів, антонімів,

фразеологічному тощо), користуючись алфавітом; [4 МОВ

4.1]

утворює словосполучення з прямим і переносним

значеннями; [4 МОВ 4.1]

добирає до поданого слова 2-3 найуживаніші синоніми,

антонім, користуючись відповідними навчальними

словниками; [4 МОВ 4.1]

розкриває значення найуживаніших багатозначних слів,

вводить їх у словосполучення, речення; [4 МОВ 4.1]

пояснює значення найуживаніших фразеологізмів; [4

МОВ 4.1]

добирає до фразеологізмів близькі за значенням слова; [4

МОВ 4.1]

знаходить синоніми, антоніми, багатозначні слова,

фразеологізми в тексті і пояснює їх роль; [4 МОВ 4.1]

розпізнає застарілі й нові слова в текстах; [4 МОВ 4.1]

досліджує походження слів; [4 МОВ 4.1]

використовує у власному мовленні слова в прямому і

переносному значеннях, синоніми, антоніми, багатозначні

слова, фразеологізми для досягнення мети спілкування; [4

МОВ 4.2]

правильно записує слова із сумнівними приголосними, що

піддаються асиміляції (просьба, боротьба, нігті, кігті); [4

МОВ 4.1]

розрізняє і правильно записує слова зі співзвучними

префіксами і прийменниками; [4 МОВ 4.1]

правильно пише слова з апострофом після префіксів; [4

МОВ 4.1]

розрізняє і правильно записує слова з префіксами пре- і

при-; [4 МОВ 4.1]

утворює нові слова за допомогою префіксів, з

найуживанішими суфіксами зменшення, здрібнілості,

пестливості тощо; [4 МОВ 4.1]

розпізнає іменники з абстрактним значенням; [4 МОВ 4.1]

визначає рід і число іменників; [4 МОВ 4.1]

відтворює назви відмінків і відмінкові питання; [4 МОВ

4.1]

змінює іменники за числами і відмінками; [4 МОВ 4.1]

визначає початкову форму іменника (називний відмінок

однини); [4 МОВ 4.1]

визначає відмінок іменника в реченні; [4 МОВ 4.1]

змінює у процесі словозміни іменників приголосні [г], [к],

[х] перед закінченням –і на [з′],[ц′],[с′], голосний [і] на [о],

[е]; [4 МОВ 4.1]

правильно вживає в орудному відмінку однини в

іменниках чоловічого роду закінчення –ом, –ем (–єм), в

іменниках жіночого роду закінчення –ою, –ею (–єю); [4

МОВ 4.1]

перевіряє за словником закінчення іменників чоловічого

роду в родовому й орудному відмінках; [4 МОВ 4.1]

використовує в мовленні паралельні форми іменників

чоловічого роду – назв істот у давальному й місцевому

відмінках однини; [4 МОВ 4.1]

правильно записує іменники жіночого роду з основою на

приголосний в орудному відмінку однини; [4 МОВ 4.1]

правильно вживає літературні форми іменників у

місцевому відмінку множини з прийменником по; [4 МОВ

4.1]

змінює прикметники за родами і числами; [4 МОВ 4.1]

змінює прикметники разом зі зв’язаними з ними

іменниками за відмінковими питаннями; [4 МОВ 4.1]

правильно записує прикметники з м’яким кінцевим

приголосним основи у різних відмінкових формах; [4

МОВ 4.1]

визначає граматичну форму прикметника (рід, число,

відмінок) за іменником, з яким він зв’язаний; [4 МОВ 4.1]

утворює форми ступенів порівняння прикметників; [4

МОВ 4.2]

правильно вимовляє і записує прикметники на –ський, –

цький, –зький; [4 МОВ 4.1]

використовує у власних зв’язних висловленнях

прикметники в прямому і переносному значеннях,

синоніми, антоніми; [4 МОВ 4.2]

розпізнає в мовленні числівники, які відповідають на

питання скільки? котрий?; [4 МОВ 4.1]

ставить питання до кількісних і порядкових (без

уживання термінів) числівників; [4 МОВ 4.1]

правильно вимовляє і пише форми родового відмінка

числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100; [4 МОВ 4.1]

уживає правильні форми числівників на позначення часу

протягом доби; [4 МОВ 4.1]

розпізнає серед слів особові займенники, ставить до них

питання; [4 МОВ 4.1]

пояснює роль займенників у мовленні; [4 МОВ 4.1]

відмінює особові займенники за зразком; [4 МОВ 4.1]

правильно вживає займенники з прийменниками; [4 МОВ

4.1]

використовує займенники у власному мовленні для

зв’язку речень у тексті та з метою уникнення повторів тих

самих слів; [4 МОВ 4.2]

розпізнає неозначену форму дієслів, доречно

використовує її в мовленні; [4 МОВ 4.1], [4 МОВ 4.2]

вживає дієслова у відповідних часових формах; [4 МОВ

4.1]

правильно записує особові закінчення дієслів у

теперішньому і майбутньому часі, користуючись

алгоритмом з опорою на третю особу множини; [4 МОВ

4.1]

ставить дієслова минулого часу у відповідну родову

форму за питаннями що робив? (-ла, -ло), що зробив? (-

ла, -ло); [4 МОВ 4.1]

правильно вимовляє і записує дієслова на –ся; [4 МОВ 4.1]

добирає дієслова, що найбільше відповідають

мовленнєвій ситуації; [4 МОВ 4.2]

розпізнає серед слів прислівники і ставить до них

питання; [4 МОВ 4.1]

добирає до найуживаніших прислівників синоніми й

антонім; [4 МОВ 4.1]

правильно пише найуживаніші прислівники; [4 МОВ 4.1]

доречно вживає прислівники у власних зв’язних

висловленнях; [4 МОВ 4.2]

правильно інтонує і записує речення, різні за метою

висловлювання та інтонацією; [4 МОВ 4.1]

знаходить головні і другорядні члени речення у

найпростіших випадках; [4 МОВ 4.1]

встановлює зв’язки між словами в реченні за допомогою

питань; [4 МОВ 4.1]

виявляє в реченні однорідні члени; [4 МОВ 4.1]

складає речення з однорідними членами, правильно їх

інтонує і записує; [4 МОВ 4.1]

використовує різні за структурою і метою висловлювання

речення для вираження власних думок і почуттів; [4 МОВ

4.2]

знаходить у тексті його структурні частини; [4 МОВ 4.1]

формулює тему і мету тексту; [4 МОВ 4.1]

добирає заголовок, який відповідає темі або головній

думці тексту; [4 МОВ 4.1]

складає план тексту; [4 МОВ 4.1]

будує текст за поданим планом; [4 МОВ 3.1]

розрізняє різновиди текстів (розповідь, опис, міркування,

есе) і пояснює їх призначення; [4 МОВ 4.1]

знаходить у тексті-міркуванні твердження, доказ і

висновок; [4 МОВ 4.1]

будує розповіді, описи, міркування, есе; [4 МОВ 3.1]

розрізняє і будує тексти художнього і науково-

популярного стилів; [4 МОВ 3.1], [4 МОВ 4.1]

використовує засоби зв’язку речень у тексті [4 МОВ 4.2]

Дотримання орфоепічних вимог у

власному мовленні.

Користування алфавітом.

Дослідження ролі в мовленні

лексичних груп слів (слова з

прямим і переносним

значеннями, синоніми, антоніми,

багатозначні слова,

фразеологізми, застарілі й нові

слова).

Дослідження походження

окремих слів (запозичення з

іншої мови, словотворення).

Вживання слів різних лексичних

груп у власному мовленні.

Дослідження і засвоєння

правопису слів із сумнівними

приголосними, що піддаються

асиміляції, з апострофом після

префіксів, з префіксами пре- і

при-.

Утворення нових слів за

допомогою префіксів і суфіксів.

Дослідження різних граматичних

форм іменників.

Відмінювання іменників.

Спостереження за явищем

чергування приголосних і

голосних.

Правопис закінчень іменників в

орудному відмінку однини.

Вживання іменників у власному

мовленні в правильних

граматичних формах.

Дослідження граматичних форм

прикметників.

Змінювання прикметників за

відмінками.

Утворення ступенів порівняння

прикметників.

Вимова і написання

прикметників на –ський, –цький,

–зький.

Уживання прикметників у

власному мовленні як засобу

виразності.

Дослідження ролі числівників у

мовленні.

Уживання числівників у

правильних граматичних формах.

Дослідження ролі займенників у

тексті.

Відмінювання особових

займенників за зразком.

Уживання займенників у власних

висловленнях.

Дослідження граматичних форм

дієслів.

Застосування алгоритму

перевірки правопису особових

закінчень дієслів з опорою на

третю особу множини (без

уживання термінів).

Вимова і написання дієслів на –

ся.

Вживання дієслів у власному

мовленні в правильних

граматичних формах.

Дослідження ролі прислівників у

тексті. Уживання прислівників у

власному мовленні.

Дослідження речень, різних за

структурою і метою

висловлювання.

Виявлення в реченні однорідних

членів.

Використання різних видів

речень у власному мовленні.

Дослідження текстів різних типів

і стилів.

Визначення теми і мети тексту.

Складання плану тексту.

Побудова текстів різних типів і

стилів

Літературне читання 3-4 клас

Пояснювальна записка

         Мовно-літературну галузь структуровано через впровдження навчальних предметів «Українська мова», «Літературне читання».

Назва предмета - «Літературне читання» зумовлює необхідність визначення його мети і завдань, що вимагає відповідної конкретизації змістових ліній і очікуваних результатів.

Мета - розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і логічного мислення та літературно-творчих здібностей; формування готовності до вивчення української та зарубіжної літератури в освітньому закладі ІІ ступеня.

Досягнення мети передбачає розв'язання таких завдань:

-                     ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів;

-                     формування в учнів повноцінної навички читання як універсального інструменту функціональної грамотності;

-                     розвиток інтересу і здатності до самостійної читацької діяльності для задоволення різних потреб читача;

-                     формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти;

-                     оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів різних видів;

-                     розвиток образного, критичного, логічного мислення та мовлення;

-                     формування умінь самостійної роботи з різними видами і джерелами інформації;

-                     формування прийомів роботи з дитячою книжкою, періодичною, довідковою літературою;

-                     формування вмінь безпечного і критичного використання медіапродукції, здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів;

-                     розвиток уяви і здатності виявляти себе у різних видах літературно- творчої діяльності.

Відповідно до мети і завдань предмета «Літературне читання» визначено такі змістові лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого»; «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів»; «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією»; «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти».

Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється у процесі особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у пізнанні світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого читання найкращих дитячих книжок, текстів, різних видів учитель виховує україномовну особистість, компетентного, критично мислячого читача, який розуміє цінність книги, відчуває красу рідного слова, збагачує свій читацький, мовленнєвий і пізнавальний досвід.

Змістова лінія «Пізнаємо простір дитячого читання» створює передумови для ознайомлення учнів 3-4 класів з різноманітною за темами і жанрами дитячою літературою, з різними видами довідкових, навчальних і медіа текстів, способами здобуття інформації у сучасному медіа просторі.

Простір дитячого читання передбачає взаємодію організованої і самостійної читацької діяльності учнів, що сприяє формуванню дитини-читача, який на завершення початкової школи має належний читацький кругозір, розуміє цінність читання і виявляє до нього інтерес, набуває достатній досвід використання з різною метою текстів різних видів.

Змістова лінія «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного» охоплює такі основні змістові блоки: удосконалення й розвиток якісних характеристик технічної і смислової сторін навички під час читання вголос і мовчки; самостійне застосування мовленнєвих та позамовних засобів художньої виразності; оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання (прийоми самостійного розуміння лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової(з допомогою вчителя) інформації); застосування видів читання: аналітичного, переглядового, вибіркового відповідно до мети читання.

Змістова лінія «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого» спрямована на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися з іншими людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних життєвих цілей.

Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів» передбачає цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію з використанням літературознавчих понять (практично); формування умінь висловлювати рефлексивні судження у зв'язку з прочитаним, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів та використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду.

Змістова лінія «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою» передбачає формування і розвиток в учнів прийомів розрізнення дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом видання (книжка-твір, книжка-збірка, довідник, словник і т.ін.); прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою на її ілюстративний та довідково- інформаційний апарат; прийомів самостійного вибору книжок з використанням інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки; умінь зв'язно висловлювати власні емоційно-оцінні враження щодо змісту прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку та ін.

Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією» має на меті формування і розвиток в учнів понять про різні види медіа та використані в них вербальні і невербальні засоби впливу на читача; формування умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати і безпечно користуватися медіазасобами; виражати себе і спілкуватися з іншими за допомогою власних медіапродуктів.

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметнимпроцесом, який передбачає зв'язок із щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, створення можливостей набувати досвід критичного осмислення різної медіапродукції, що має позитивно вплинути на розширення їхнього читацького і соціального досвіду, вироблення умінь відрізняти корисну інформацію від шкідливої, уникати імовірних для цього віку ризиків взаємодії з медіапродуктами.

Змістова лінія «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти» передбачає розвиток уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними засобами створення творчих продуктів з різним ступенем самостійності (зміни, доповнення, продовження тексту, ілюстрування; участь в інсценізаціях, дослідницьких проектах; складання есе, казок, віршів, закличок, загадок, оповідань та ін.).

3 клас

Очікувані результати навчання здобувачів

освіти

Зміст навчання

Пізнаємо простір дитячого читання

Учень/учениця:

правильно називає та практично розрізнює фольклорні і авторські твори; [3 МОВ 2.2]

співвідносить вивчені твори з відповідними жанрами (казка, вірш, художні і науково- художні оповідання; байка); [3 МОВ 2.1]

самостійно визначає жанрові ознаки казок, віршів, оповідань, називає основні жанрові ознаки п’єси; [3

МОВ 2.1]

розуміє, яку інформацію можна одержати в творах різних жанрів; [3 МОВ 2.4]

називає основні теми прочитаного; прізвища, імена відомих українських письменників, твори яких вивчалися на уроках літературного читання; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 2.5]

розповідає епізоди з життя відомих письменників, про їхні твори, з якими неодноразово ознайомлювалися під час

навчання; [3 МОВ 1.3] вміє розповісти сюжети кількох казок (фольклорних і авторських); знає напам’ять 5-6 віршів, кілька прислів’їв, скоромовок; виявляє ставлення до прослуханого і прочитаного; [3 МОВ 2.3], [3 МОВ 2.4]

знає і називає найважливіші інформаційні ресурси; [3 МОВ 2.5]

знаходить в них потрібну інформацію. [3 МОВ 2.5]

Доступний і цікавий дітям навчальний матеріал різноманітний за жанрами, персоналіями і джерелами здобуття інформації:

- усна народна творчість (малі

фольклорні форми: лічилки, скоромовки, загадки, приказки, прислів’я; казки героїко- фантастичні, легенди, байки, пісні);

- художні твори відомих українських і

зарубіжних письменників:

- поезія (вірші пейзажні, сюжетні,

фантастичні, гумористичні; вірші-загадки, акровірші);

проза (оповідання, уривки з повістей, казки; п’єси); байки (вірші і проза).

Науково-художня, довідкова, література з різних джерел,тексти із ЗМІ.

Тематика дитячого читання: твори про почуття дітей, їхні захоплення, мрії,

взаємини в сім'ї, школі; про стан природи у різні пори року; ставлення до Батьківщини, рідної мови, народних традицій, про історію рідного краю, видатних людей; відкриття; про життя письменників, створення книг; медіатексти.

                                       

Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного

читає вголос, правильно, цілими словами і

групами слів у темпі, який дає змогу розуміти

прочитане; [3 МОВ 2.1]

оволодіває продуктивними способами

читання мовчки (самостійно та з допомогою

вчителя); [3 МОВ 2.1], [3 МОВ 2.2]

оволодіває та самостійно застосовує

прийоми виразного читання та декламування

напам’ять (для художніх текстів); [3 МОВ

2.1], [3 МОВ 2.2]

виділяє у тексті і пояснює значення

незнайомих слів, висловів, термінів

(самостійно та з допомогою вчителя); [3

МОВ 2.1], [3 МОВ 2.2]

самостійно розуміє фактичний зміст текстів

різних видів та основні думки (самостійно, а

також з допомогою вчителя); [3 МОВ 2.1], [3

МОВ 2.4]

застосовує різні види читання під час

опрацювання змісту текстів різних видів

(самостійно та за завданням учителя), а також

перечитування як засіб поглибленого

розуміння змісту. [3 МОВ 2.1], [3 МОВ 2.2], [3

МОВ 2.4]

Формування і розвиток якісних характеристик

навички читання вголос і мовчки: виконання

вправ і завдань на регулювання дихання,

розвиток уваги, пам’яті, темпу, фонематичного

слуху, зорового сприймання, оперативного поля

читання.

Застосовування під час читання вголос,

декламування напам’ять відповідно до змісту

художнього твору інтонаційні мовленнєві

засоби виразності (тон, сила голосу, логічний

наголос, темп мовлення).

Тлумачення значень незнайомих слів, висловів

за допомогою виносок, тлумачного словника, а

також спираючись на контекст.

Знаходження в тексті конкретних відомостей,

фактів, понять, пояснення їх змісту (суті);

виділення та пояснення важливих думок, які

висловив автор.

Застосування різних видів читання: аналітичне

‒ для детального й поглибленого ознайомлення

із змістом тексту (самостійно); вибіркове ‒ з

метою знаходження потрібної інформації,

фактів; переглядове – для загального

ознайомлення із змістом тексту (за завданням

учителя).

Взаємодіємо усно за змістом прочитаного

сприймає і розуміє усне висловлення,

художній чи науково-художній текст; [3 МОВ

1.1], [3 МОВ 1.1]

уточнює інформацію;

виконує сприйняті на слух інструкції щодо

виконання поставлених учителем навчальних

завдань; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ 1.2]

відповідає на запитання за змістом

прослуханого тексту; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ

1.3]

ставить запитання до усного повідомлення

та за змістом прослуханого тексту; [3 МОВ

1.1], [3 МОВ 1.3]

називає персонажів, місце і час дії,

послідовність подій у прослуханому тексті; [3

МОВ 1.1], [3 МОВ 1.3]

вибирає інформацію з прослуханого тексту і

пояснює чому зацікавила інформація; [3 МОВ

1.1], [3 МОВ 1.3]

визначає тему сприйнятого на слух твору;

бере участь у колективному обговоренні

почутого; зацікавлено й уважно слухає

співрозмовників, толерантно ставиться до

їхніх думок; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ 1.3]

розпізнає ключові слова і фрази в усному

висловленні; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ 1.3]

висловлює власне ставлення до змісту

прослуханої текстової інформації; [3 МОВ

1.6]

підтримує діалог з учителем,

однокласниками на основі прослуханого; [3

МОВ 1.6], [3 МОВ 1.6], [3 МОВ 1.7]

користується формулами мовленнєвого

етикету; дотримується правил спілкування,

найважливіших правил літературної вимови.

[3 МОВ 1.6], [3 МОВ 1.7]

Сприймання-розуміння усної інформації.

Аналіз та інтерпретація почутого.

– розвиток умінь запитувати і відповідати на

запитання за змістом прослуханих текстів;

визначати послідовність подій, головного героя;

виокремлювати цікаву для себе інформацію;

визначати тему твору; брати участь в

обговоренні інформації, яка зацікавила;

– розвиток умінь розпізнавати ключові слова і

фрази в усному повідомленні;

Формування умінь висловлювати оцінювальні

судження:

– вербалізація своїх перших вражень щодо

прослуханого: що сподобалось, здивувало, який

настрій викликав твір і т. ін.;

– висловлення власної думки про факти, події у

сприйнятому на слух тексті.

Практичне оволодіння діалогічною формою

мовлення, етикетними нормами культури

спілкування.

Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів

самостійно читає, практично розрізнює

художні, науково-художні тексти, визначає їх

особливості та мету опрацювання,

перераховує ознаки, які вказують на

приналежність тексту до художнього чи

науково-художнього; [3 МОВ 2.1], [3 МОВ

2.5]

відповідає на запитання щодо прочитаного

твору; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 2.4]

знаходить і пояснює зв’язки між реченнями,

абзацами і частинами тексту; [3 МОВ 2.2], [3

МОВ 2.4]

самостійно визначає послідовність подій у

творі; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 2.4]

самостійно складає план до невеликих за

обсягом і нескладних за будовою художніх

текстів; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 2.6]

користується планом і малюнками для

переказу прочитаного;

установлює (із допомогою вчителя і

самостійно) причиново-наслідкові зв’язки; [3

МОВ 2.2]

визначає у творах елементи розповіді, описи;

[3 МОВ 2.2]

визначає у структурі епічного твору початок,

основну частину, кінцівку; пояснює їх

взаємозв’язок після аналізу твору; [3 МОВ

2.2]

самостійно знаходить слова, вислови,

речення, які є ключовими для розуміння

подій, характеристики персонажів

(самостійно та з допомогою вчителя); [3 МОВ

2.2], [3 МОВ 2.3]

самостійно визначає тему твору; основну

думку – з допомогою вчителя; [3 МОВ 2.4]

самостійно переказує текст (детально,

стисло, вибірково); [3 МОВ 2.7]

розпізнає, називає, виділяє в художньому

тексті яскраві, образні вислови, художні

описи природи, зовнішності людини, інших

живих істот; пояснює їх роль у творі; [3 МОВ

2.2], [3 МОВ 2.3]

знаходить у тексті самостійно і з допомогою

вчителя слова, які мають переносне значення,

порівняння, епітети, метафори (без вживання

термінів); пояснює їх роль у тексті,

використовує у власному мовленні; [3 МОВ

2.2], [3 МОВ 2.3]

визначає з допомогою вчителя настрій,

загальну тональність твору; [3 МОВ 2.4]    

розрізнює, правильно називає жанри творів,

що опрацьовувалися під час навчання

(практично); [3 МОВ 2.1]

самостійно визначає жанрові ознаки казок

про тварин, віршів, оповідань; [3 МОВ 2.1]

визначає жанрові ознаки героїко-

фантастичних казок, байок, п’єс із допомогою

вчителя; [3 МОВ 2.1]

самостійно визначає головних персонажів;

пояснює, які вчинки персонажів є

позитивними, а які негативними; [3 МОВ 2.3]

самостійно ставить запитання до тексту; [3

МОВ 2.4]

висловлює здогадки щодо орієнтовного змісту

твору, можливого розвитку подій (до і під час

читання); [3 МОВ 2.1]

розуміє авторську позицію: як автор ставиться

до зображуваних подій і вчинків персонажів

(з допомогою вчителя); [3 МОВ 2.3], [3 МОВ

2.4]

висловлює оцінні судження морального й

естетичного характеру про події, вчинки

персонажів, описи у художньому творі; [3

МОВ 2.3], [3 МОВ 2.4]

самостійно орієнтується у фактичному

змісті твору, знаходить і пояснює у ньому

слова-терміни; [3 МОВ 2.2]

визначає тему прочитаного тексту; [3 МОВ

2.1], [3 МОВ 2.2]

виділяє, пояснює зміст графічного матеріалу;

[3 МОВ 2.6]

поділяє текст на смислові частини,

встановлює між ними зв’язки, виокремлює

новий науково-пізнавальний матеріал (з

допомогою вчителя);

самостійно складає словесний, малюнковий

план до невеликих за обсягом і нескладних за

будовою науково-художніх текстів;

передає зміст тексту; [3 МОВ 2.2], [3 МОВ

2.6]

перетворює текстову інформацію у графічну

(схеми, таблиці); [3 МОВ 2.2], [3 МОВ 2.6]

висловлює особисте ставлення до

прочитаного. [3 МОВ 2.4]

Сприймання і практичне розрізнення текстів

різних видів (художні, науково-художні).

Дослідження побудови і змісту художнього

тексту:

1) смисловий і структурний аналіз тексту:

– розвиток умінь відповідати на запитання за

змістом прочитаних текстів;

– знаходження в тексті зв’язків між реченнями,

абзацами і частинами тексту та пояснення їх;

– самостійне визначення послідовності подій у

творі;

– самостійне складання простого плану до

невеликих за обсягом і нескладних за будовою

оповідань;

– користування планом для переказу

прочитаного твору;

– установлення причиново-наслідкових зв’язків;

– формування уміння розрізняти у творах

елементи розповіді, опису;

– орієнтування у структурі тексту: зачин

(початок), основна частина, кінцівка;

– формування умінь знаходити в тексті слова,

вислови, речення, які є ключовими для

розуміння тексту, характеристики персонажів;

самостійно визначати тему твору та основну

думку з допомогою вчителя; співвідносити

головну думку прочитаного із заголовком,

прислів’ям, ілюстраціями;

– розвиток умінь застосовувати різні види

переказу відповідно до мети (докладний,

стислий, вибірковий);

2) дослідження засобів художньої виразності:

– розвиток умінь виділяти в тексті яскраві, точні,

образні вислови, художні описи, з’ясовувати їх

роль у творі: допомагають передати загальну

емоційну тональність твору, відтворити в уяві

картини природи, її стан, місце події; показати

зміну емоційного настрою персонажів та ін.;

– розширення і поглиблення уявлень про епітет,

порівняння, метафору; їх роль у тексті;

– самостійне знаходження у тексті слів, що

мають переносне значення, пояснення їх значень

на прикладах;

– використання у власному мовленні засобів

художньої виразності;

– формування умінь визначати настрій, загальну

тональність твору;

3) дослідження жанрових особливостей:

розвиток умінь самостійно визначати,

усвідомлювати жанрові особливості творів, що

вивчалися;

– розширення та поглиблення знань та умінь про

жанрові особливості казок про тварин, віршів

(наявність рими, ритму, поділ на строфи – без

вживання терміну), оповідань;

– спостереження за структурними

особливостями героїко-фантастичних казок

(таємничі, зачаровані, незвичайні місця,

предмети, істоти; надзвичайна сила, дивовижні

перетворення та ін.), байок (невеликий за

обсягом, здебільшого віршований твір, у якому в

гумористичній, алегоричній формі

зображуються людські вчинки, характери,

недоліки), п’єс (драматичний твір, написаний

для вистави);

– розвиток умінь правильно визначати і називати

головного персонажа твору, аналізувати їхні

вчинки, мотиви поведінки;

4) діалогічна взаємодія з текстом:

розвиток умінь самостійно ставити запитання

за змістом тексту про факт, подію, час, місце

події, героїв твору;

– розвиток умінь висловлювати смислові

здогадки щодо орієнтовного змісту твору,

можливого розвитку подій з опорою на

заголовок, ілюстрації, ключові слова; шляхом

відповідей на запитання, які виникають у читача

по ходу вдумливого читання твору;

– ставлення письменника до зображуваних подій

і вчинків персонажів;

– розвиток умінь висловлювати оцінні судження,

почуття щодо подій, вчинків персонажів, описів

у художньому творі.

Дослідження побудови і змісту науково-

художнього тексту.

– орієнтування у фактичному змісті твору,

знаходження і пояснення слів-термінів;

− самостійне визначення теми науково-

художнього тексту;

– формування умінь виділяти, усвідомлювати

зміст графічного матеріалу: схем, таблиць,

діаграм; пояснювати, до яких частин тексту

вони відносяться;

– розвиток умінь самостійно здійснювати

смислову компресію текстового матеріалу:

визначати і поділяти текст на смислові частини,

добирати заголовки, складати словесний і

малюнковий план, відтворювати зміст тексту з

опорою на види плану;

– формування умінь створювати нескладні

схеми, таблиці з метою ілюстративного

супроводу відповідного текстового матеріалу (з

допомогою вчителя);

‒ розвиток умінь висловлювати власне

ставлення до змісту: пояснювати, які факти в

науково-художньому тексті зацікавили

найбільше, чим саме; що було новим та ін.

Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою

практично розрізняє дитячі книжки з

текстами різних видів, називає основні теми

дитячого читання; [3 МОВ 2.5], [3 МОВ 2.4]

самостійно розглядає та прогнозує

орієнтовний зміст незнайомої книжки з

опорою на ключові слова, ілюстративний та

довідково-інформаційний апарат; [3 МОВ

2.1], [3 МОВ 2.5]

пояснює, які дитячі книжки найбільше

подобається читати; формулює свій

читацький запит у бібліотеці; [3 МОВ 2.1], [3

МОВ 2.5]

самостійно здійснює вибір дитячих книжок

відповідно до власних читацьких інтересі; [3

МОВ 2.5]

користується під час вибору книжок,

різними інформаційними ресурсами дитячої

бібліотеки (самостійно та з допомогою

дорослого); [3 МОВ 2.1], [3 МОВ 2.5]

висловлює емоційно-оцінні враження про

прочитану книжку; [3 МОВ 2.3], [3 МОВ 2.4]

складає короткий відгук на прочитану книжку

(усно, з допомогою вчителя). [3 МОВ 3.1], [3

МОВ 3.3]

Розрізнення дитячих книжок, які містять

різножанрові, різнотематичні художні твори,

науково-пізнавальні тексти, довідкову

літературу, дитячу періодику.

Прогнозування орієнтовного змісту дитячої

книжки з опорою на ключові слова, структурні

елементи книжки, опрацьовані в попередніх

класах, а також на анотацію, відомості про

письменника, заголовки розділів (наприклад, в

повісті-казці); вербалізація своїх припущень у

короткому зв’язному висловленні.

Формування умінь усно оформляти свій

читацький запит за таким алгоритмом: автор,

назва книжки, енциклопедії; тема читання.

Усвідомлений вибір дитячої книжки (книжок) з

числа запропонованих бібліотекарем; вибір

потрібної книжки у відкритому фонді бібліотеки

(із застосуванням знання алфавіту).

Користування різнотематичними книжковими

виставками, рекламними плакатами, Інтернет-

ресурсами бібліотеки.

Розвиток умінь висловлювати власні враження

щодо прочитаної книжки: ділитися з

однолітками, дорослими думками, що саме

найбільше сподобалося; переконливо

пояснювати, чому цю книжку варто прочитати,

чим вона цікава, які емоції викликала, які події,

описані в книжці, нагадали ситуації із власного

життєвого досвіду та ін.

Навчання складати короткий відгук на

прочитану книжку за алгоритмом.

Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією

знає і пояснює значення поняття медіа; [3

МОВ 2.2]

розрізняє види медіа за джерелами і

способами одержання інформації; [3 МОВ

2.2]

аналізує медіатексти за крите-ріями-факти і

судження про них; [3 МОВ 2.2]

формулює висновки за прочитаним,

побаченим; [3 МОВ 2.2]

знає правила безпечної поведінки в

Інтернеті;

створює (за вибором) медіа-продукт і

пояснює свій вибір; [3 МОВ 2.7], [3 МОВ

2.3], [3 МОВ 2.1]

пояснює роль ілюстрації як джерела

розуміння тексту. [3 МОВ 2.4]

Сприймання, аналіз, інтерпретація, рефлексія

різних видів медіа-продукції: візуальної (текст,

малюнок, фотографія);

аудіальної (музика, радіо) ; аудіовізуальні (ТБ,

кіно, анімація Інтернет, гаджети);

практичні роботи з ілюстрування медіатекстів;

створення медіапродуктів до важливих дат і

подій (в країні, в родині, класі).

Рольові ігри: диктор, журналіст,

розповсюджувач візуальної інформації.

Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти

придумує словесну картину за прочитаним

твором; [3 МОВ 2.7]

виразно виражає себе у групових і

колективних інсценізаціях прочитаного

доповнює тексти (за орієнтирами вчителя);

продовжує діалог; [3 МОВ 2.7]

придумує текст за аналогією до прочитаного;

творчо переказує прочитане. [3 МОВ 3.1], [3

МОВ 3.4], [3 МОВ 3.2]

Завдання на розвиток уяви в зв’язку з

прочитаним, власними спостереженнями;

вправи на комбінування, акцентування якоїсь

виразної, незвичайної ознаки; заохочення довідкриття невидимих і непочутих у процесі

читання дійств;

Інтерпретація ілюстрацій до текстів;

придумування словесних картин;

аналіз тексту (абзацу) з метою його доповнення,

розширення (з допомогою вчителя); пошуку

незвичних образів, слів; висловів; створення

ситуацій вибору учнями творчих завдань за

темою уроку.

Індивідуальне і колективне складання нових

кінцівок прочитаних казок, оповідань;

знаходження рим у віршах, придумування

ланцюжків римованих слів; створення творчих

переказів і творів за аналогією; складання

розповідей від імені одного з персонажів;

практичне засвоєння (у співпраці з вчителем)

прийомів складання казок, загадок, лічилок;

(ігрові ситуації за прочитаним; «Живі» картини,

сценки, інсценізація текстів); виконання

творчих завдань на основі сприймання різних

творів мистецтва (з допомогою вчителя).

4 клас

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

Зміст навчання

Пізнаємо простір дитячого читання

пояснює, з яких джерел складається простір

його читання; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2]

розрізняє твори усної народної творчості і

авторські наводить приклади; [4 МОВ 2.1],

[4 МОВ 2.2]

називає імена і прізвища відомих

українських письменників, з творами яких

неодноразово зустрічався на уроках; [4

МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2]

знає назви, сюжети кількох фольклорних і

літературних творів;

знає напам'ять 5-6 віршів, кілька

прислів’їв, скоромовок, загадок; пояснює

цінність книг, читання, бібліотек; [4 МОВ

2.1], [4 МОВ 2.2]

розповідає про свої читацькі уподобання;

знає, яким чином можна задовольнити

потреби у знаходженні нової інформації. [4

МОВ 2.4], [4 МОВ 2.5]

Жанрове і авторське розмаїття навчального матеріалу,

з яким учні ознайомлюються на уроках літературного

читання, самостійного читання відповідно до

індивідуальних інтересів і можливостей доступу до

джерел інформації:

- усна народна творчість (малі фольклорні

форми; прислів’я, приказки, усмішки, притчі; героїко-

фантастичні і соціально-побутові казки; пісні; міфи

про створення світу і людей);

- художні твори письменників-класиків,

відомих українських і зарубіжних письменників;

- поезія (вірші пейзажні, ліричні, сюжетні,

фантастичні, гумористичні; вірші-загадки,

скоромовки, акровірші);

- проза (оповідання, уривки з повістей,

автобіографічних творів, спогадів; легенди; п’єси);

- байки (вірші і проза);

Науково-художня, науково-популярна літературна з

різних джерел, навчальні тексти;тексти із ЗМІ.

Тематика дитячого читання:

світ думок, почуттів, прагнень дітей; родинні стосунки;

ставлення людей до рідної землі, рідної мови;

пошанування праці; події життя української діаспори;

події минулого і сучасного; життя видатних людей,

винаходи, фантазії, пригоди, фантастика; бібліотеки,

музеї тощо.

Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного

володіє повноцінною навичкою читання

вголос і мовчки текстів різних видів як

загальнопредметним умінням; [4 МОВ 2.1]

усвідомлює важливість уміння вправно

читати для успішного навчання тепер і в

майбутньому;

самостійно застосовує прийоми виразного

читання та декламування напам’ять (для

художніх текстів); [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.7]

самостійно виділяє у тексті і пояснює

значення незнайомих слів, висловів,

термінів; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2]

самостійно й усвідомлено застосовує різні

види читання під час опрацювання змісту

текстів різних видів; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ

2.2]

здійснює самоконтроль, самооцінку якості

свого читання і розуміння змісту; за потреби

застосовує прийом перечитування тексту чи

окремих частин, фрагментів. [4 МОВ 2.2], [4

МОВ 2.4]

Удосконалення прийомів смислової та технічної сторін навички читання вголос і мовчки: застосування прийомів розуміння змісту текстів різних видів; виконання вправ, завдань з розвитку технічної сторони навички; читання вголос правильно, віндивідуальному темпі, з дотриманням основних норм орфоепії.

Самостійний добір і застосовування під час читання вголос, декламації прозових художніх (уривки), поетичних творів та інсценізації відповідні мовленнєві та позамовні засоби виразності: тон, гучність, логічний наголос, темп, жести, міміка та ін. Передача з їх допомогою загального емоційного настрою змісту твору, зміну емоційного настрою персонажа, стану

природи та ін.

Пояснення значень незнайомих слів, висловів, термінів

у текстах різних видів; користування виносками, тлумачними словниками, довідниками, спираючись на

контекст, а також шляхом добору контекстуальних синонімів.

Застосування різних видів читання:

аналітичне/поглиблене, переглядове,

вибіркове/пошукове – відповідно до мети читання (для

всіх видів текстів).

Формування умінь здійснювати самоконтроль,

самооцінку власної читацької діяльності. Застосування

прийому перечитування з метою удосконалення,

корекції техніки читання, повнішого розуміння змісту, пошуку відповідей на поставлені запитання.

Взаємодіємо усно за змістом прослуханого

критично сприймає усну інформацію;

аналізує й уточнює її; [4 МОВ 1.1]

сприймає і розуміє художній, науково-

художній текст; [4 МОВ 1.4]

виконує усні інструкції і настанови вчителя

щодо навчальних завдань;

відтворює зміст усного повідомлення

відповідно до мети; [4 МОВ 1.2]

бере участь у колективному обговоренні

змісту почутого (уважно слухає й розуміє

запитання вчителя, думки, міркування

однокласників, аргументовано доповнює

їхні відповіді, обстоює власну позицію); [4

МОВ 1.2], [4 МОВ 1.3], [4 МОВ 1.6]

висловлює власне ставлення, оцінні

судження до усного повідомлення, змісту

тексту; обґрунтовує думки, спираючись на

власний досвід;

визначає позицію співрозмовника,

погоджується з нею або заперечує її;

обґрунтовує власні погляди, підтверджує їх

прикладами або власними

спостереженнями, враховує думки інших

осіб; [4 МОВ 1.2], [4 МОВ 1.4], [4 МОВ 1.6]

бере участь у розігруванні діалогу,

створенні діалогу на задану тему, за

ілюстрацією, використовуючи мовленнєві і

позамовні засоби; [4 МОВ 1.1], [4 МОВ 1.7]

користується формулами мовленнєвого

етикету; дотримується норм культури

спілкування під час дискусії,

найважливіших правил літературної

вимови. [4 МОВ 1.1], [4 МОВ 1.7]

Сприймання-розуміння усної інформації.

Аналіз та інтерпретація почутого.

− розвиток умінь відтворювати зміст усного

повідомлення;

− колективне обговорення усної інформації,

доповнення її, обґрунтування власної думки;

Формування умінь висловлювати оцінювальні

судження:

− висловлення власної думки про факти, події у

сприйнятому на слух тексті;

− розвиток умінь висловлювати оцінні судження щодо

змісту прослуханого тексту.

Практичне оволодіння діалогічною формою мовлення,

етикетними нормами культури спілкування.

Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів

повноцінно сприймає, практично розрізнює

тексти різних видів; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ

2.2]

повноцінно розуміє текст, пояснює, який

художній образ/образи створив письменник;

що основне хотів передати; [4 МОВ 2.1], [4

МОВ 2.2]

визначає і характеризує події, явища,

мотиви вчинків дійових осіб; [4 МОВ 2.1], [4

МОВ 2.2]

установлює і пояснює смислові зв’язки між

частинами тексту; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2],

[4 МОВ 2.4]

складає план оповідання, казки, статті; [4

МОВ 2.1], [4 МОВ 2.6]

користується планом для переказу твору;

знаходить і пояснює причиново-наслідкові

зв’язки; [4 МОВ 3.2 ]

самостійно визначає тему і основну думку

твору; [4 МОВ ]

самостійно застосовує різні види переказу

(залежно від мети); [4 МОВ 2.7]

пояснює, які словосполучення, вислови

допомагають краще уявити картини

природи, місце події, зовнішність

персонажів, їхні характери, вчинки,

стосунки з іншими героями; [4 МОВ 2.1], [4

МОВ 2.2], [4 МОВ 2.4]

знаходить у тексті засоби художньої

виразності (епітет, метафору, гіперболу (без

вживання термінів) порівняння; з’ясовує їх

роль; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.3]

використовує яскраві, образні вислови у

власному мовленні (під час опису,

розповіді);   [4 МОВ 2.1],   [4 МОВ 2.2],   [4

МОВ 2.7]

називає основні теми та жанри творів

письменників, з творами яких неодноразово

зустрічалися під час навчання; [4 МОВ 3.2 ]

визначає основні події у творі, установлює

їх послідовність, зв’язки, динаміку

розвитку; [4 МОВ 3.2]

самостійно визначає головних і

другорядних персонажів твору; [4 МОВ 2.2],

[4 МОВ 2.1]

характеризує персонажа за його вчинками;

визначає мотиви, наслідки його вчинку;

співвідносить вчинок із

загальноприйнятими нормами людської

моралі; [4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.3]

виявляє внутрішній стан героя, його почуття,

зміну емоційного настрою; [4 МОВ 2.2], [4

МОВ 2.3]

визначає, самостійно розрізнює жанрові

ознаки літературних творів, які

опрацьовувалися під час навчання в 2-4

класах; наводить приклади; [4 МОВ 2.1], [4

МОВ 2.2]

формулює продуктивні запитання до тексту;

виокремлює в тесті авторські запитання,

звернення до читача; пояснює їх суть; [4

МОВ 2.2]

пояснює мотиви вчинків героїв, авторське

ставлення до них; [4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.4]

висловлює емоційно-оцінні судження до

вчинків персонажів (морально-етичного і

естетичного характеру); обґрунтовує свою

думку; [4 МОВ 2.4]

самостійно ознайомлюється з текстом;

орієнтується у його змісті; визначає тему;

[4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2]

називає ознаки, які вказують на

приналежність тексту до науково-

художнього; [4 МОВ 2.2]

виділяє і розкодовує графічну інформацію,

що міститься в тексті; перетворює графічну

інформацію в текстову; [4 МОВ 2.2], [4 МОВ

2.6]

знаходить, розрізняє у текстах різнорідну

інформацію, пояснює її суть; [4 МОВ 2.2], [4

МОВ 2.4]

здійснює смисловий аналіз змісту тексту;

складає план; [4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.6]

висловлює власне судження щодо змісту

тексту. [4 МОВ 1.8], [4 МОВ 1.6]

Сприймання і практичне розрізнення текстів різних

видів (художні, науково-художні).

Дослідження побудови і змісту художнього тексту:

1) смисловий і структурний аналіз тексту:

– сприймання художнього образу твору, розуміння

основного смислу описаних фактів, подій, вчинків

персонажів;

– знаходження і пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів із метою їх характеристики і підготовки до виразного читання, а також читання в особах;

– розуміння смислових зв’язків, істотних ознак,

понять, висновків;

– самостійне складання плану оповідання, казки,

статті; використання плану для переказу твору;

– установлення причиново-наслідкових зв’язків;

– розвиток умінь самостійно усвідомлювати та

визначати тему і основну думку твору;

– розвиток умінь застосовувати різні види переказу залежно від мети (докладний, стислий, вибірковий);

2) дослідження засобів художньої виразності:

усвідомлене сприймання засобів художньої

виразності відповідно до їх функцій у творі;

спостереження за авторським вибором слова у творах різних жанрів під час діалогів, описів

природи, зовнішності персонажів, характеристики

героїв;

– знаходження і з’ясування ролі епітетів, порівнянь,

метафор, повторів, гіпербол в усній народній творчості та у творчості поетів і прозаїків;

– використання у власному мовленні засобів художньої виразності;

3) дослідження жанрових особливостей:

– усвідомлення взаємозв’язків:

письменники — теми; письменник — жанр;

– удосконалення умінь визначати основні події у творі, пояснювати динаміку їх розвитку; установлювати взаємозв’язки між подіями фактами, спираючись на зміст тексту;

– визначення головних і другорядних героїв твору;

розрізнення персонажів у ставленні їх до головного героя;

– розвиток умінь характеризувати персонажа за його вчинками, поведінкою, висловлювати власні оцінні судження щодо цього;

– формування умінь виявляти емоційний стан, настрій інших людей, сприймаючи жести, міміку, інтонацію мовлення, окремі елементи поведінки героїв твору;

− удосконалення умінь практично розрізнювати твори різних жанрів, які опрацьовувалися раніше; називати ознаки, які вказують на приналежність твору до того чи іншого жанру.

4) діалогічна взаємодія з текстом: розвиток умінь формулювати пізнавальні запитання

на виявлення загального, емоційного сприймання

змісту; на поглиблене розуміння тексту, встановлення смислових зв’язків між окремими частинами тексту та ін.; пояснювати, що авторські запитання чи   зверненняспонукають до діалогічної взаємодії читача з текстом, автором твору;

– розуміння мотивів вчинків персонажів, виявлення авторської позиції щодо зображеного;

– виявлення й оцінювання стану героїв твору шляхом формулювання власних оцінних суджень (моральних, естетичних).

Дослідження побудови і змісту науково-художнього тексту.

– розвиток умінь самостійно усвідомлювати зміст

заголовка, виділяти нові поняття, терміни, з’ясовувати їх суть; визначати тему тексту;

– формування й розвиток умінь розуміти особливості науково-художнього тексту: відсутність емоційних оцінок, наявність наукових фактів, понять, термінів, графічної інформації;

– виділення й усвідомлення суті графічної інформації (схеми, моделі, графіки, таблиці); пояснення того, які частини змісту тексту супроводжує ілюстративний матеріал;

– розвиток умінь знаходити і розрізняти інформацію природничого, історичного, культурознавчого характеру; пояснювати явища природи, історичні факти, події, співвідносити їх з текстом;

– удосконалення умінь самостійно здійснювати

смислову компресію змісту тексту: виділяти ключові поняття, поділяти текст на смислові частини, робити узагальнення інформації, у т.ч., що міститься в різних частинах тексту; визначати мікротеми, добирати до них заголовки, складати план; стисло відтворювати зміст тексту з опорою на план;

– удосконалення умінь формулювати власні думки за змістом тексту, доводити і підтверджувати їх фактами з посиланням на текст; пояснювати, які нові знання, цікавий досвід здобув/здобула.

Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою

самостійно розрізняє та наводить приклади

книжок за тематичною, жанровою,

авторською приналежністю; приклади

довідкових видань; пояснює мету їх читання,

використання; [4 МОВ 2.5]

самостійно користується довідково-

інформаційним апаратом дитячих книжок,

видами бібліотечно-бібліографічної

допомоги під час прогнозування

орієнтовного змісту книжки, її вибору

відповідно до мети та теми читання; [4 МОВ

2.2], [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.5]

пояснює свої читацькі уподобання, наводить

приклади книжок, яким надає перевагу; [4

МОВ 2.1], [4 МОВ 2.5]

самостійно читає, розуміє зміст значних за

обсягом книжок (повісті, повісті-казки,

фантастика); пояснює їх відмінність від

оповідань; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.4]

висловлює власні аргументовані зв’язні

емоційно-оцінні судження про прочитану

книжку; [4 МОВ 1.5], [4 МОВ 1.6]

бере участь у колективній дискусії за

змістом прочитаних книжок, виявляє активну читацьку позицію; дотримується

етичних норм культури спілкування; [4

МОВ 1.6], [4 МОВ 1.7]

самостійно складає письмовий відгук на

прочитану книжку (за власним вибором). [4

МОВ 3.1]

Розвиток умінь усвідомлювати власні читацькі мотиви (для задоволення, проведення цікавого дозвілля; знаходження потрібної інформації, розширення знань

та ін); пояснювати мету читання книжок з текстами різних видів.

Удосконалення умінь самостійного використання

довідково-інформаційного апарату дитячих книжок, видів бібліотечно-бібліографічної допомоги як важливих засобів під час вибору книжок на відповідну тему, прогнозування їх змісту та кращого розуміння.

Розвиток умінь аргументувати власні читацькі

переваги; пояснювати, що саме у таких книжках є

найважливішим і найцікавішим; наводити приклади улюблених дитячих книжок, тем читання.

Формування умінь утримувати увагу, послідовно

читати за розділами, главами й розуміти цілісний зміст таких книжок та окремих частин: визначати тему, основну сюжетну лінію, головних та другорядних персонажів; тривалість подій у часі і т.ін.

Розвиток умінь будувати зв’язні аргументовані оцінні судження щодо загального змісту книжки, вчинків персонажів (що у книжці сподобалось/не сподобалось, чиї     вчинки   героїв   заслуговують/не заслуговують схвалення і чому; що у змісті було новим, цікавим);

підтверджувати свої думки прикладами з тексту;

пов’язувати зміст прочитаного з власним життєвим досвідом.

Удосконалення умінь брати активну участь у

колективному обговоренні змісту прочитаного:

поважати іншу точку зору; аргументовано

доповнювати відповіді учнів; предметно ставити

запитання учасникам діалогу/полілогу; обстоювати власну позицію; усвідомлювати, що колективна

дискусія може збагачувати власний читацький досвід, сприяти кращому розумінню змісту.

Формування умінь готувати письмовий відгук на

прочитану книжку (за власним вибором).

Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією

знає права дітей на одержання інформації; [4

МОВ 2.2], [4 МОВ 2.6]

розрізняє і пояснює особливості передачі

інформації у різних видах медіапродукції;

створює медіапродукт (кадри мультфільма,

замітка до газети, виступ на шкільному радіо

тощо) за вибором; [4 МОВ 3.1], [4 МОВ 3.3]

наводить приклади, де і як можна

перевірити одержану інформацію; [4 МОВ

1.5], [4 МОВ 1.7]

створює рекламу за аналогією;

знаходить і пояснює різницю між фактами і

думками про них; [4 МОВ 2.2]

обстоює власну думку, дотримуючись

культури спілкування. [4 МОВ 1.6]

Опрацювання доступних дітям джерел і способів

передачі інформації (тексти, малюнки, фотографії);

аналіз ситуацій з життєвого і шкільного досвіду, які

учні відображають у медіапродукції;

Створення розповідей, історій за прочитаним,

побаченим з різним ставленням (доведення своєї

думки);

Групова робота (створення анімацій, коміксів; ігри,

дискусії; створення реклами книги, вистави, події за

алгоритмом (у групі, індивідуально) аналіз впливу

реклами на вчинки людей.

Перетворюємо та інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти

самостійно виконує завдання на зміну,

доповнення, словесне ілюстрування твору;

[4 МОВ 3.1], [4 МОВ 3.2]

доповнює твір новим персонажем, новою

подією; [4 МОВ 3.1], [4 МОВ 3.2]

передає прочитане в інсценізації,

поєднуючи різні засоби виразності (слово,

жест, міміка, рухи); [4 МОВ 3.1], [4 МОВ

3.2]

використовує відомі прийоми для створення

казки. [4 МОВ 3.1], [4 МОВ 3.2], [4 МОВ 3.4]

Заохочення дітей до творчості виконання

різноманітних завдань, вправ для розвитку фантазії,

образного мислення і мовлення.

Конкретизація, доповнення прочитаного новою

інформацією, новим баченням через залучення

ілюстративного матеріалу (малюнок, картина, музика).

Завдання на образне уявлення прочитаного; розвиток

фантазії через взаємодію мистецтв («Бачу картину

намальовану поетом» та ін.).

Придумування словесних картин; творчий переказ;

вправи на римування, оволодіння прийомами

складання казок; розвиток образного мовлення

(комбінування відомого з невідомим; акцентування

деталі; зупинення або прискорення часу; перевтілення,

аналогія та ін..); загадок, лічилок та ін.

Знаходження у текстах образних засобів (добір

порівнянь, епітетів, метафор, багатозначних слів,

фразеологічних зворотів), пояснення їх ролі у

сприйманні прочитаного.


Іншомовна освітня галузь


Іноземна
мова (англійськамова, французькамова)

Пояснювальна записка

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів.

Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формуванняіншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а такожумінь сприймати на слух, говорити, читати й писатиу межахвизначенихпрограмоюрезультатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Зміст навчання іноземної мови у початковій школі добирається відповідно до психо-фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку.

У початковій школі важливозацікавити учнів вивченняміноземної мови, викликати в них позитивнеставлення до предмета, вмотивуватинеобхідність володіння іноземною мовою як засобомміжкультурного спілкування.

Завдання іноземних мов у реалізації мети початкової загальної середньої освіти

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні досягають рівня PreА1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.

Завданняполягає у формуванні вмінь:

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;
 • розуміти на слух зміст автентичних текстів;
  • читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
  • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
  • адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів;
  • використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;
  • критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;
  • висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
   • ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.
   • усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;
   • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країн виучуваної мови;
   • залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);
    • розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою;
    • формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).
    • формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;
    • розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому суспільстві;
    • емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;
     • розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.
     • мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
     • готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;
      • потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови;
      • здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.
      • використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленєвої діяльності;
      • засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції.
      • гордість за Україну, її мову та культуру;
      • розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;
       • розв'язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовуючи логіко-математичний інтелект.
       • готовність до пошуку різноманітних способів розв'язання комунікативних і навчальних проблем.
       • описувати іноземною мовою природні явища, аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності людини.
       • інтерес до природи та почуття відповідальності за її збереження.
        • вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів, ігор, соціальних мереж;
        • створювати інформаційні об'єкти іноземними мовами;
         • спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно- комунікаційних технологій;
         • застосовувати ІКТ відповідно до поставлених завдань. Ставлення:
         • готовність дотримуватись мережевого етикету.
          • самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;
          • організовувати свій час і навчальний простір;
          • оцінювати власні навчальні досягнення.
          • впевненість у спілкуванні іноземною мовою;
          • подолання власних мовних бар'єрів;
          • наполегливість;
          • внутрішня мотивація та впевненість в успіху.
           • ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію іноземною мовою для розв'язання конкретної життєвої ситуації.
           • дотримання етичної поведінки під час розв'язання життєвих ситуацій;
           • комунікабельність та ініціативність;
           • креативність.
           • формулювати власну позицію;
            • співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись іноземною мовою.
            • толерантність у спілкуванні з іншими.
             • висловлювати іноземною мовою власні почуття, переживання і судження.
             • усвідомлення цінності культури для людини і суспільства;
             • повага до багатства і розмаїття культур.
              • сприймання природи як цілісної системи;
              • взаємозв'язок людини й навколишнього середовища;
 • готовність обговорювати питання, пов'язані із збереженням навколишнього середовища;
  • усвідомлення дитиною власних прав і обов'язків;
  • формування толерантного ставлення до інших;
  • уміння співпрацювати та приймати спільні рішення.
  • розуміння правил безпечної поведінки;
  • усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
  • дотримання здорового способу життя.
  • усвідомлення власних фінансових потреб;
  • продукування ідей та їх реалізацію;
  • уміння визначати пріоритети та планувати дії.
  • привітатися
  • попрощатися
  • вибачитися
  • подякувати
  • представити себе/когось
  • називати/описувати когось/щось
   • ставити запитання і відповідати на них
   • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
   • розуміти прості інформаційні знаки
   • вітати зі святом
   • виражати настрій
   • привітатися
   • попрощатися
   • вибачитися
   • подякувати
   • представити себе/когось;
   • називати/описувати когось/щось
    • ставити запитання і відповідати на них
    • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
    • розуміти прості інформаційні знаки
    • вітати зі святом
    • виражати настрій
    • привітатися
    • попрощатися
    • вибачитися
    • подякувати
    • представити себе/когось
    • називати/описувати когось/щось
     • ставити запитання і відповідати на них
     • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
     • розуміти прості інформаційні знаки
     • вітати зі святом
     • виражати настрій
     • привітатися
     • попрощатися
     • вибачитися
     • подякувати
     • представити себе/когось;
     • називати/описувати когось/щось
      • ставити запитання і відповідати на них
      • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
      • розуміти прості інформаційні знаки
      • вітати зі святом
      • виражати настрій
      • привітатися
      • попрощатися
      • вибачитися
      • подякувати
      • представити себе/когось;
      • називати/описувати когось/щось
       • ставити запитання і відповідати на них
       • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
       • вітати зі святом
       • виражати настрій
       • висловлювати уподобання
       • розуміти інформаційні вказівники
       • привітатися
       • попрощатися
       • вибачитися
       • подякувати
       • представити себе/когось;
       • називати/описувати когось/щось
        • ставити запитання і відповідати на них
        • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
        • вітати зі святом
        • виражати настрій
        • висловлюювати уподобання
        • привітатися
        • попрощатися
        • вибачитися
        • подякувати
        • представити себе/когось;
        • називати/описувати когось/щось
         • ставити запитання і відповідати на них
         • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
         • вітати зі святом
         • виражати настрій
         • висловлювати уподобання
         • розуміти інформаційні вказівники
         • привітатися
         • попрощатися
         • вибачитися
         • подякувати
         • представити себе/когось;
         • називати/описувати когось/щось
          • ставити запитання і відповідати на них
          • розуміти та виконувати прості вказівки/інструкції/команди
          • вітати зі святом
          • виражати настрій
          • висловлюювати уподобання

Функції іноземних мов у реалізації мети початкової загальної середньої освіти

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і розвивальна функції.

Освітня функція спрямована на:

Виховна функція сприяє:

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:


Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» у початковій школі

    Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключовихкомпетентностей як результату навчання.

 

Ключові

компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Уміння:

Ставлення:

готовність до міжкультурного діалогу.

2

Спілкування іноземними мовами

Реалізується через предметні компетентності.

3

Математична компетентність

Уміння:

Ставлення:

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

Ставлення:

5

Інформаційно- цифрова компетентність

Уміння:

6

Уміння вчитися упродовж життя

Уміння:

Ставлення:

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

Ставлення:

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

Ставлення:

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

Ставлення:

10

Екологічнаграмотність і здоровежиття

Уміння:

пропагуватиздоровийспосібжиттязасобамиіноземноїмови.

Ставлення:

сприйманняприродиякцілісноїсистеми;

готовністьобговорюватипитання, пов’язанііззбереженням

навколишньогосередовища;

відповідальнеставленнядовласногоздоров’ятабезпеки.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів і є метапредметними. Виокремлення в навчальних програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення іноземної мови у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням та у загальноосвітніх навчальних закладах. Діяльність та уміння із змістових ліній добираються відповідно до комунікативної потреби, тематики ситуативного спілкування, віку та рівня підготовленості учнів.

Інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації у
початковій школі

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» спрямована на формування основ соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на:

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприяє формуванню основ відповідального ставлення до громади і суспільства.

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на уміння:

Реалізація змістової лінії «Здоров'я і безпека» сприяє формуванню безпечного життєвого середовища та основ здорового способу життя.

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на:

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямована на розуміння практичних аспектів фінансових питань.

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на:

Тема

Змістова лінія

Екологічнабезпека та розвиток

Громадська відповідвльність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Я, моя родина і друзі

 

Розуміє важливість допомоги батькам та розповідає про свої обов'язки.

Виявляє відповідальне ставлення до власного здоров'я.

Виявляє ініціативу та відповідальність у плануванні робочого дня.

 

Оцінює власні вчинки та вчинки інших людей.

   
 

Вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми.

   

Відпочинок і дозвілля

Розуміє необхідність приведення в порядок місця відпочинку.

Враховує думку товаришів при виборі того чи іншого виду відпочинку.

Розуміє базові правила безпечної поведінки.

 

Природа та навколишнє середовище

Цінує та бережливо ставиться до природи.

Висловлюється про важливість допомоги тваринам та збереження природи.

   

Людина

Розуміє наслідки нераціональних дій людини на навколишнє середовище.

Виявляє толерантне ставлення до людей.

Розпізнає позитивні та негативні чинники, що впливають на здоров'я людини.

 
   

Розуміє важливість дотримання правил гігієни, рухового режиму та фізичного навантаження.

 

Помешкання

   

Розуміє необхідність дотримання чистоти та порядку у власному помешканні.

 

Харчування

   

Розрізняє здорову та шкідливу їжу.

Складає просте меню з корисних продуктів.

 
     

Раціонально розподіляє кошти під час покупки.

 

Подорож

Виявляє ціннісне ставлення до природи під час подорожі.

 

Обирає безпечний шлях пересування.

Обирає оптимальний вид транспорту.

 

Свята й традиції

     

Розуміє необхідність планування покупок на святкування у межах бюджету.

 

Школа та шкільне життя

 

Використовує модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя.

     

Загальні очікувані результатинавчально-пізнавальної діяльності учнів (Комунікативна компетентність)

Комунікативні

види

Комунікативні діяльності

уміння

Рівні та дескриптори володіння іноземною мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

1 - 2 класи

Pre A1

Рецептивні

Сприймання на слух

Розуміє короткі, прості запитання та твердження, які вимовляються повільно та чітко, за потреби повторюються, та супроводжуються візуальними опорами або жестами задля покращення розуміння.

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розпізнає числа, ціни, дати та дні тижня у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Зорове сприймання

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків, наприклад, у меню ресторанів швидкого харчування, де є фотографії страв, або у книжці з малюнками, де використовується знайома лексика.

Інтеракційні

Усна взаємодія

Ставить та відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі, формульні вирази та покладаючись на жести для підкріплення інформації.


Писемна взаємодія

Пише короткі фрази для надання базової інформації (ім'я, адреса, родина), в анкет або записці, використовуючи словник.

 

Онлайн взаємодія

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання.

Розміщує прості онлайн вітання, вживаючи основні формульні вирази.

Розміщує онлайн прості короткі твердження про себе, якщо їх можна вибрати з меню та/або скористатись онлайн перекладачем.

Продуктивні

Усне продукування

Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (напр., ім'я, адреса, родина, національність)

Писемне продукування

Надає базову інформацію в письмовій формі (наприклад, ім'я, адреса, національність), з можливим використанням словника.

Очікувана соціолінгвістична відповідність на кінець 2-го класу

PreA1

Дескриптори відсутні

Лінгвістична компетенція на кінець 2-го класу

Лінгвістичний

діапазон

Pre A1

Загальний

Вживає окремі слова та базові вирази задля надання простої інформації про себе.

Лексичний

Дескриптори відсутні

Граматичний

Дотримується дуже простих принципів порядку слів у коротких реченнях.

Фонологічний

 

Конкретні очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Комунікативна компетентність)

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами визначають вчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.


Комунікатив-

ні види

мовленнєвої

Комунікативні уміння

Рівень та дескриптори володіння іноземною мовою на

кінець 2-го класу

Pre A1

Рецептивні

Сприймання на слух

В цілому

Розуміє короткі, прості запитання та твердження, які вимовляються повільно та чітко, за потреби повторюються, та супроводжуються візуальними опорами або жестами задля покращення розуміння.

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розпізнає числа, ціни, дати та дні тижня у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розуміння розмови між іншими людьми

Дескриптори відсутні

Слухання наживо

Дескриптори відсутні

Слухання оголошень та інструкцій

Розуміє короткі прості інструкції до дій як, наприклад, «Зупинись», «Закрий двері» тощо, які промовляються повільно, адресуються персонально, супроводжуються малюнками або жестами та за потреби повторюються.

Слухання радіо та аудіозаписів

Розпізнає вже знайомі слова, імена та числа у простих, коротких записаних текстах, що промовляються дуже повільно та чітко.

Аудіо-візуальне

сприймання

(телепрограми, фільми,

відеозаписи)

Дескриптори відсутні

Рецептивні

Зорове сприймання

В цілому

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків, наприклад, у меню ресторанів швидкого харчування, де є фотографії страв, або у книжці з малюнками, де використовується знайома лексика.

Читання кореспонденції

Розуміє з листа, листівки або електронного повідомлення інформацію про подію, на яку його/її запросили, а також інформацію про день, час та місце події.

Розпізнає інформацію про час та місце у дуже простих записках та текстових повідомленнях від друзів (наприклад, «Повернусь о четвертій»), якщо в них немає абревіатур.

Читання для орієнтування

Розуміє прості знаки, що зустрічаються щоденно (наприклад, «Парковка», «Зупинка», «Їдальня» тощо).

Знаходить інформацію про місце знаходження, час та ціни на афішах, флаєрах та об'явах.

Читання для отримання інформації та аргументування

Розуміє найпростіший інформаційний матеріал, що містить знайомі слова у супроводі малюнків, наприклад, у меню ресторанів швидкого харчування, де є фотографії страв, або ілюстровані оповідання, де використовується знайома лексика.


   

Читанняінструкцій

Розуміє дуже короткі прості інструкції, що вживаються у знайомому щоденному контексті (наприклад, «Не паркуватись», «Заборонено» тощо), особливо, якщо вони супроводжуються ілюстраціями.

Читання для задоволення

Дескриптори відсутні

Інтеракційні

Уснавзаємодія

В цілому

Ставить та відповідає на запитання про себе та щоденні справи, вживаючи короткі, формульні вирази та покладаючись на жести для підкріплення інформації.

Бесіда, дискусія та розуміння співрозмовника

Розуміє прості запитання, що стосуються його/її безпосередньо, наприклад про ім'я, вік та адресу, або схожі речі, якщо людина питає чітко та повільно.

Розуміє просту особисту інформацію (наприклад, ім'я, вік, місце проживання, країна походження), коли люди представляють себе, за умови, якщо вони говорять чітко та повільно і звертаються безпосередньо, а також розуміє запитання на цю тему, спрямовані безпосередньо та особисто, хоча, можливо, питання необхідно буде повторити.

Розуміє певну кількість знайомих слів і вітань та вирізняє ключову інформацію, наприклад, числа, ціни, дати та дні тижня, за умови, що мовлення дуже повільне, та за необхідності повторюється.

Розуміє та використовує деякі базові, формульні вирази, на кшталт «Так», «Ні», «Вибачте», «Прошу», «Дякую».

Розпізнає прості вітання.

Вітається, називає своє ім'я, прощається.

Цілеспрямована співпраця

Дескриптори відсутні

Отримання товарів та послуг

Здійснює прості покупки та/або замовляє їжу або напій, користуючись жестами для підкріплення своїх слів.

Обмін інформацією

Називає своє ім'я та запитує інших про ім'я.

Вживає та розуміє прості числа у щоденному спілкуванні.

Запитує про день, час дня та дату, та може їх назвати.

Запитує про дату народження та може назвати свою.

Запитує про номер телефона та може назвати свій.

Запитує про вік людини та може назвати свій.

Ставить дуже прості запитання для отримання інформації (наприклад, «Що це?) і розуміє відповіді з 1-2 слів.

Інтеракційні

Писемнавзаємодія

В цілому

Пише короткі фрази для надання базової інформації (ім'я, адреса, родина), в анкетах або записці, використовуючи словник.

Листування

Пише, користуючись словником, короткі фрази та речення, надаючи базову персональну інформацію.

Записки, повідомлення, бланки

Заповнює дуже прості реєстраційні форми з персональну інформацією: ім'я, адреса, національність.


 

Онлайн взаємодія

В цілому

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання.

Онлайн спілкування та дискусія

Розміщує прості онлайн вітання, вживаючи елементарні формульні вирази.

Розміщує онлайн прості короткі твердження про себе, якщо їх можна вибрати з меню та/або скористатись онлайн перекладачем.

Цілеспрямована онлайн співпраця

Робить вибір із спадного меню під час простого замовлення онлайн (наприклад, продукт, розмір, колір) або заповнення анкети (наприклад, особисті дані) за умови наявності візуальної опори.

Продуктивні

Усне продукування

В цілому

Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (напр., ім'я, адреса, родина).

Тривалий монолог: опис власного досвіду

Описує себе (наприклад, ім'я, вік, родина), вживаючи прості слова та формульні вирази, за можливості попередньої підготовки.

Виражає свої почуття, вживаючи прості слова (наприклад, «щасливий», «стомлений» тощо), супроводжуючи їх невербально.

Тривалий монолог: надання інформації

Дескриптори відсутні

Тривалий монолог: обґрунтування власної думки

Дескриптори відсутні

Виступ перед аудиторією

Дескриптори відсутні

Писемне

В цілому

Надає базову інформацію в письмовій формі (наприклад, ім'я, адреса, національність), з можливим використанням словника.

Творче письмо

Дескриптори відсутні

Доповіді

Дескриптори відсутні

Орієнтовні параметри навчально-пізнавальних досягнень учнів

Уміння

Клас

1

2

Сприймання на слух (Аудіювання)

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах)

1 хв

1-1,5 хв

Зорове сприймання (Читання)

Обсяг одного тексту в словах (у межах)

20-50

50-80

Усна взаємодія

(Діалог)

Висловлення кожного співрозмовника у репліках, правильно оформлених у мовному відношенні (у межах)

1-3

3

Усне продукування (Монолог)

Обсяг висловлення у реченнях (у межах)

1-3

3-4


Писемне продукування (Письмо)

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)

5-10

10-25

Загальніочікуванірезультатинавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів
(Комунікативнакомпетентність)

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Комунікативні уміння

Рівні та дескриптори володіння іноземною мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

3 - 4 класи

A1

Рецептивні

Сприймання на слух

Розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами задля полегшення усвідомлення змісту почутого.

Розуміє конкретну інформацію (наприклад, про місце або час) у знайомому повсякденному контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Зорове сприймання

Розуміє дуже короткі, прості тексти, читаючи їх пофразово, впізнаючи знайомі імена, слова та основні фрази, перечитуючи за потреби.

Інтеракційні

Усна взаємодія

Взаємодіє у простий спосіб, але комунікація повністю залежить від повторення в уповільненому темпі, перефразування та доповнення.

Ставить і відповідає на прості запитання, ініціює і вербально реагує на прості твердження, які стосуються нагальних потреб і дуже знайомих тем.

Писемна взаємодія

Пише короткі фрази для надання базової інформації (ім'я, адреса, родина), в анкет або записці, використовуючи словник.


 

Онлайн взаємодія

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання.

Розміщує прості онлайн вітання, вживаючи основні формульні вирази.

Розміщує онлайн прості короткі твердження про себе, якщо їх можна вибрати з меню та/або скористатись онлайн перекладачем.

Продуктивні

Усне продукування

Продукує короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію (напр., ім'я, адреса, родина, національність)

Писемне продукування

Надає базову інформацію в письмовій формі (наприклад, ім'я, адреса, національність), з можливим використанням словника.

Очікувана соціолінгвістична відповідність на кінець 4-го класу

A1

Встановлює базовий соціальний контакт, використовуючи найпростіші форми ввічливості: привітання та прощання; представлення.

Лінгвістична компетенція на кінець 4-го класу

Лінгвістичний

діапазон

A1

Загальний

Володіє базовим діапазоном простих виразів про особисті деталей та потреби конкретного типу.

Використовує деякі базові структури в простих реченнях, дещо оминаючи або скорочуючи деякі елементи.

Лексичний

Має елементарний словниковий запас для використання в конкретних ситуаціях.

Граматичний

Вживає обмежену кількість простих граматичних структур та шаблонних речень у межах вивченого матеріалу.

Фонологічний

Вимова дуже обмеженого репертуару вивчених слів та фраз може бути зрозумілою для співрозмовника з деякими труднощами.

 

Правильно вимовляє обмежену кількість звуків, а також правильно ставить наголос у простих знайомих словах та фразах.

Відтворює звуки виучуваної мови під уважним керівництвом учителя.

Артикулює обмежену кількість звуків, отже мовлення стає зрозумілим, якщо співрозмовник надає підтримку (наприклад, пропонує правильну вимову).


Конкретні очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Комунікативна компетентність)

Навчальнапрограмає рамковою, а відтак проміжні результати за класамивизначаютьвчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.

Комунікативні видимовленнєвої діяльності

Комунікативні уміння

Рівень та дескриптори володіння іноземною мовою на кінець 4-го класу

A1

Рецептивні

Сприймання на слух

В цілому

Розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами задля полегшення усвідомлення змісту почутого.

Розуміє конкретну інформацію (наприклад, про місце або час) у знайомому повсякденному контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розуміння розмовиміж іншими людьми

Розуміє деякі слова та вирази, коли люди говорять про себе, родину, школу, хобі або оточення, якщо мовлення повільне й чітке.

Розуміє слова та короткі речення, слухаючи просту розмову (наприклад, між покупцем і продавцем у магазині), якщо мовлення повільне й дуже чітке.

Слуханнянаживо

Розуміє в загальних рисах дуже просту інформацію, яка пояснюється у передбачуваній ситуації (наприклад, на екскурсії), якщо мовлення дуже повільне й чітке з тривалими паузами час від часу.

Слуханняоголошень та інструкцій

Розуміє інструкції, які даються ретельно й повільно, виконує короткі, прості вказівки.

Розуміє, коли хтось повільно й чітко розповідає, де знаходиться предмет, якщо той перебуває в безпосередньому оточенні.

Розуміє числа, ціни та час, якщо вони повільно й чітко оголошуються через гучномовець (напртклад, на вокзалі або в магазині).

Слухання радіо та аудіозаписів

Виокремлює конкретну інформацію (наприклад, місце та час) з коротких аудіо- та відеозаписів на знайому повсякденну тематику, якщо мовлення повільне та чітке.

Аудіо-візуальне

сприймання

(телепрограми, фільми,

відеозаписи)

Дескриптори відсутні

Рецептивні

Зоровесприймання

В цілому

Розуміє дуже короткі, прості тексти, читаючи їх пофразово, впізнаючи знайомі імена, слова та основні фрази, перечитуючи за потреби

Читання кореспонденції

Розуміє короткі прості повідомлення на листівках.

Розуміє короткі, прості повідомлення (наприклад, розміщені в соцмережах або отримані на електронну скриньку) з пропозицією зустрітися в певному місці в певний час.

Читання для орієнтування

Впізнає знайомі імена, слова і базові фрази з простих оголошень у найпоширеніших повсякденних ситуаціях.

     

Розуміє інформацію в путівниках по торгових центрах (наприклад, інформацію про розташування відділів) та вказівниках (наприклад, місцезнаходження ліфтів).

Розуміє базову інформацію у готелі (наприклад, години подачі сніданку).

Знаходить і розуміє просту, важливу інформацію в рекламі, програмах заходів, листівках та брошурах.

Читання для отриманняінформації та аргументування

Розуміє основний зміст простих інформаційних матеріалів, особливо за наявності ілюстрацій.

Розуміє короткі тексти зі сфери особистих інтересів (наприклад, новини про спорт, музику, подорожі тощо), написані простими словами з ілюстраціями чи малюнками.

Читання інструкцій

Розуміє короткий письмовий опис маршруту (як дістатися з пункту А до пункту Б).

Читання для задоволення

Розуміє короткі ілюстровані розповіді про повсякденне життя, написані простими словами.

Розуміє в загальних рисах короткі ілюстровані оповідання, якщо зображення допомагають здогадатися про зміст тексту.

Інтеракційні

Уснавзаємодія

В цілому

Взаємодіє у простий спосіб, але комунікація повністю залежить від повторення в уповільненому темпі, перефразування та доповнення.

Ставить і відповідає на прості запитання, ініціює і вербально реагує на прості твердження, які стосуються нагальних потреб і дуже знайомих тем.

Бесіда, дискусія та

розуміння співрозмовника

Розуміє повсякденні вирази, що використовуються для задоволення простих конкретних потреб, якщо співрозмовник доброзичливо звертається безпосередньо до нього/неї, за необхідності повторює сказане, а мовлення чітке й повільне.

Розуміє ретельно й повільно артикульовані запитання та інструкції, звернені безпосередньо до нього/неї, дотримується простих вказівок.

 

Розуміє повсякденні вирази, вживані для задоволення простих потреб певного типу, якщо співрозмовник доброзичливо звертається безпосередньо до нього/неї, за необхідності повторює сказане, а мовлення чітке й повільне.

Бере участь у простій розмові фактологічного характеру на передбачувану тему (наприклад, рідна країна, родина, школа тощо.

     

Представляється та використовує прості вирази для привітання і прощання.

Питає, як справи й вербально реагує на новини.

Спілкується про уподобання у спорті, їжі тощо, використовуючи обмежений діапазон мовних засобів, якщо співрозмовник звертається безпосередньо до нього/неї, а мовлення чітке та повільне.

Цілеспрямована співпраця

Розуміє запитання та інструкції, якщо співрозмовник звертається безпосередньо до нього/неї, а мовлення чітке та повільне.

Виконує прості інструкції, що включають час, місце числа тощо.

Отримання товарів та послуг

Просить дати певний предмет (наприклад, ручку, яблуко) та реагує на подібне прохання співрозмовника.

Просить про послугу, використовуючи прості вирази (наприклад, дати пити, відчинити вікно).

Оперує категоріями чисел, кількості, вартості, часу.

   

Обмін інформацією

Ставить та відповідає на прості запитання, продукує та вербально реагує на прості твердження, що стосуються нагальних потреб чи дуже знайомих тем.

Ставить та відповідає на запитання про себе та інших людей (наприклад, місце проживання, знайомі).

Визначає час, використовуючи такі фрази, як наступного тижня, минулої п'ятниці, у листопаді, третя година.

Повідомляє числа, кількість та вартість у обмежений спосіб.

Називає колір одягу або інших знайомих предметів, а також запитує про їхній колір .

Інтеракційні

Писемнавзаємодія

В цілому

Запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі.

Листування

Пише за допомогою словника повідомлення й онлайн дописи, що складаються з низки дуже коротких речень про хобі, уподобання, вживаючи прості слова та формульні вирази.

Пише короткі прості листівки.

Пише короткі прості повідомлення друзям (наприклад, СМС), надаючи їм інформацію або запитуючи про щось.

Записки, повідомлення, бланки

Пише числа та дати, своє ім'я, національність, адресу, вік, дату народження або прибуття до країни тощо (наприклад, у реєстраційному бланку готелю.

Залишає прості повідомлення/записки, наприклад, про те, куди пішли та коли повернуться (Пішов у магазин. Повернусь о 5 годині).

Онлайн

В цілому

Пише дуже прості повідомлення та онлайн дописи, які складаються з низки коротких речень. Здійснює прості онлайн покупки та робить заявки під наглядом дорослих.

Онлайн спілкування та дискусія

Пише за допомогою онлайн перекладача дуже прості повідомлення та онлайн дописи, які складаються з низки дуже коротких речень про хобі, уподобання тощо.

     

Використовує прості слова, смайлики та формульні вирази, стисло реагуючи на прості онлайн дописи, вбудовані посилання та медіа-об'єкти, але на подальші коментарі відповідає лише стандартними виразами подяки чи вибачення.

Цілеспрямована онлайн співпраця

Оформлює під наглядом дорослихї прості онлайн-покупки та заявки, надаючи базову інформацію про себе (ім'я, e­mailадреса чи номер телефону).

Продуктивні

Уснепродукування

В цілому

Будує прості, здебільшого відокремлені фрази про людей і місця.

Тривалий монолог: опис власного досвіду

Описує себе, те, що робить, місце, де живе.

Описує прості аспекти свого повсякденного життя за допомогою низки простих речень, використовуючи прості слова та фрази, якщо має змогу заздалегідь підготуватися.

Тривалий монолог: надання інформації

Описує за допомогою простих слів, виразів та кліше предмет чи малюнок,показуючи його іншим, якщо має змогу заздалегідь підготуватися.

Тривалий монолог: обґрунтування власної думки

Дескриптори відсутні

Виступ перед аудиторією

Дескриптори відсутні

Писемн

В цілому

Надає у письмовому вигляді інформацію про себе (наприклад, уподобання, родина, домашні улюбленці), використовуючи прості слова та вирази.

Пише прості фрази та речення.

   

Творче письмо

Пише прості фрази та речення про себе та уявних людей, про те, де вони живуть і що роблять.

Описує кімнату дуже простими словами.

Використовує прості слова та фрази для опису предметів, з якими стикається у повсякденному житті (наприклад, колір машини, її розмір).

Орієнтовніпараметринавчально-пізнавальнихдосягненьучнів

Уміння

Клас

3

4

Сприймання на слух

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах)

(Аудіювання)

1,5-2 хв

2 хв

Зорове сприймання

Обсяг одного тексту в словах (у межах)

(Читання)

80-100

100-150

Усна взаємодія (Діалог)

Висловлення кожного співрозмовника у репліках, правильно оформлених у мовному відношенні (у межах)

 

4

5

Усне продукування

Обсяг висловлення у реченнях (у межах)

(Монолог)

4-5

5-6

Писемне продукування

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)

(Письмо)

25-40

40-50

 

Англійська мова

Навчальна програмає рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можутьвивчатисьінтегровано, наприклад, Я, моя родина і друзі + Свята й традиції, Я, моя родина і друзі + Помешкання.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні абограматичні теми.

Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо володіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому граматичні структуризасвоюютьсяімліцитнопшляхомсприйманнямовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях. Більшість граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мовленнєвих зразках, і їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв'язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка.

1-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний

діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа від 1 до 10

вік молодших членів сім'ї

 

Дозвілля

кольори іграшки дії дні тижня

Природа

домашні улюбленці

Свята

(в Україні та у країні виучуваної мови)

назви свят вітання

Харчування

просте меню

Школа

шкільне приладдя шкільні меблі

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Clause

'have' in the present tense 'be' in the present tense

Determiner

'this is' for an introduction

'a/an' with single countable nouns

possessive adjectives ‘my, your, his, her, its, our, their' 'how' questions for time, measurement, size and quantity

Modality

'can' for ability

Noun

regular nouns - singular and plural

Phrase

'be' + adjective (size, colour, emotional state)

Pronoun

personal pronouns ‘I, you, he, she, it, we, they' wh-questions

Verb

Imperatives


2-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа до 20

вік молодших членів родини і

друзів

щоденні справи

 

Відпочинок і дозвілля

прогулянка хобі

Природа

пори року

дикі та свійські тварини

Людина

частини тіла предмети одягу

Свята та традиції

день народження час (години) святкове меню

Харчування

фрукти овочі напої ціна

Школа

моя класна кімната

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Clause

agreement between nouns and verb 'be'

Conjunction

'and' to link nouns and noun phrases basic 'but' to link clauses and sentences

Determiner

'this'/'these' and 'that'/'those' as determiners (general) 'how' questions for time, measurement, size and quantity ‘the' for specific examples and back reference

Noun

regular nouns - singular and plural

Phrase

'be' + adjective

'it' + 'be'

Preposition

basic prepositions of place and movement basic time expressions with ‘o'clock'

Pronoun

wh-questions

Verb

'have got' in the present tense imperatives

negative imperatives

present simple for opinions, likes and dislikes

present continuous for time of speaking

tag responses (short answers to present simple yes/no questions)

Французька мова

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, наприклад, Я, моя родина і друзі + Свята й традиції, Я, моя родина і друзі + Помешкання.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або граматичні теми.

Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо володіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому частина граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мовленнєвих зразках, і їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв'язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка.

1-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар - лексичний діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа від 1 до 10

вік молодших членів сім'ї

 

Дозвілля

кольори іграшки дії дні тижня

Природа

домашні улюбленці

Свята

(в Україні та у країні виучуваної мови)

назви свят вітання

Харчування

просте меню

Школа

шкільне приладдя шкільні меблі

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjectif

Les adjectifspossessifs (ma, mon, ta, ton, sa, son)

Article

Les articles indefinis

Nom

L'accord: le masculin et le feminin

Nombre

Les nombrescardinaux

Presentateurs

C'est... Voici... Voila...

Pronom

Les pronomssujets

Verbe

Les verbesusuels: etre et avoirL'imperatifpositif

2-ий клас

2-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний

діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа до 20

вік молодших членів родини і

друзів

щоденні справи

 

Відпочинок і дозвілля

прогулянка хобі

Природа

пори року

дикі та свійські тварини

Людина

частини тіла предмети одягу

Свята та традиції

день народження час (години) святкове меню

Харчування

фрукти овочі напої ціна

Школа

моя класна кімната

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjectif

Les adjectifsdemonstratifs (ce/cet, cette, ces) L'accord: le masculin et le feminin

Nom

L'accord : le masculin et le feminin, le singulier et le pluriel

Nombre

Les nombrescardinaux

Preposition

Les prepositions de lieu

Presentateurs

C'est... Ce sont...

Verbe

Le present (verbesreguliers + usuels) Le questionnement( Est-ce que +S+V)

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjectif

L'accord et la place des adjectifs

Adverbe

Les adverbesd'intensite trop, tres

Article

L'article zero: etre + profession

Conjonction

et, ou ,alors, mais

Nom

L'accord: le masculin et le feminin, le singulier et le pluriel

Nombre

Les nombrescardinaux

Pronom

Les pronomspersonnels (sujets, toniques)

Les pronomsinterrogatifs simples

Verbe

Le present (les verbesmodaux)

Le present progressif (etreen train de)

Le futurproche (je vais + infinitif...)

Le passe compose avec avoir, avec, etre, (quelquesverbes)

Le passe recent (je viens de + infinitif...)

3-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа до 100

вік старших членів родини місце проживання щоденні обов'язки

 

Відпочинок і дозвілля

захоплення розваги

Людина

зовнішність людини професії

Помешкання

дім квартира моя кімната умеблювання

Харчування

посуд

назви продуктів

Природа та навколишнє середовище України та країн виучуваної мови

погода та вибір одягу природні явища

Свята та традиції України та країн виучуваної мови

місяці

місце, дата, час проведення свята, події

Школа

навчальні предмети розклад улюблений предмет

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Clause

there is(n't)/are(n't)

Conjunction

basic connectors 'but/and/or'

Determiner

'a/an' with jobs

'some' and 'any' in questions and negative statements 'how' questions for time, measurement, size and quantity

Noun

irregular nouns - plural ‘ ‘s' for possession

Preposition

basic prepositions of place and direction

Pronoun

object personal pronoun

Verb

present simple for daily routines, facts and states regular/irregular past simple for finished time was/were with complement

4-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар - лексичний діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

місцепроживання населені пункти

 

Помешкання

види помешкань умеблювання

Відпочинок і дозвілля

спорт

улюблені дитячі герої магазини і покупки

Людина

гігієна стан здоров'я

Природа і навколишнє середовище України та країн виучуваної мови

довкілля природні явища

Подорож по Україні та до країн виучуваної мови

поїздка на канікулах види транспорту назви столиць, населених пунктів

Свята та традиції

святкування в кафе

Шкільне життя

шкільні події

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjective

comparative and superlative forms of adjectives

Adverb

adverbs and adverbials of frequency and movement

Clause

statements with subject + verb + object

Conjunction

basic connectors 'but/and/or'because' for causes and reasons

Determiner

how' questions for time, measurement, size and quantity 'a/an' with jobs

Modality

‘would like to' + infinitive

Verb

Present Continuous, Future Simple for plans and intentions

   

Французька мова

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можутьвивчатисьінтегровано, наприклад, Я, моя родина і друзі + Свята й традиції, Я, моя родина і друзі + Помешкання.

Мовнийінвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні абограматичні теми.

Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо володіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому частина граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі граматичні явища у мовленнєвих зразках, і їм не потрібно пояснювати морфологічні та синтаксичні зв'язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка.

3-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний

діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

члени родини

числа до 100

вік старших членів родини місце проживання щоденні обов'язки

 

Відпочинок і дозвілля

захоплення розваги

Людина

зовнішність людини професії

Помешкання

дім квартира моя кімната умеблювання

Харчування

посуд

назви продуктів

Природа та навколишнє середовище України та країн виучуваної мови

погода та вибір одягу природні явища

Свята та традиції України та країн виучуваної мови

місяці

місце, дата, час проведення свята, події

Школа

навчальні предмети розклад улюблений предмет

                             Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjectif

Les adjectifspossessifs et demonstratifs

Adverbe

Les adverbes de frequenceparfois, toujours, d'habitude, jamais Les adverbes de quantite un peu de, beaucoup de

Article

Les articles definis, indefins et partitifs

Conjonction

Les articulateursou, et

Nom

L'accord : le masculin et le feminin, le singulier et le pluriel

Preposition

La situation dans l'espace a, en, au Les prepositions de temps (avant, apres), de lieu (dans, sur, sous, pres de)

Pronom

Les pronomstoniques

Verbe

Le present

La negation ne...pas

L'imperatif

Le conditionnel present de politesse Je voudrais...

L'interrogation : “qui”, “ou”, “quand”, “quel(le)”, “combien”, “comment”, “est-ce que”, “pourquoi”

4- ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Тематика ситуативного

спілкування

Мовний інвентар - лексичний

діапазон

Мовленнєві функції

Я, моя родина і друзі

місцепроживання населені пункти

 

Помешкання

види помешкань умеблювання

Відпочинок і дозвілля

спорт

улюблені дитячі герої магазини і покупки

Людина

гігієна стан здоров'я

Природа і навколишнє середовище України та країни виучуваної мови

довкілля природні явища

Подорож по Україні та до країн виучуваної мови

поїздка на канікулах види транспорту назви столиць, населених пунктів

Свята та традиції

святкування в кафе

Шкільне життя

шкільні події

Мовний інвентар - граматика

Категорія

Структура

Adjectif

L'accord et la place des adjectifs

Adverbe

Les adverbesd'intensite trop, tres

Article

L'article zero: etre + profession

Conjonction

et, ou ,alors, mais

Nom

L'accord: le masculin et le feminin, le singulier et le pluriel

Nombre

Les nombrescardinaux

Pronom

Les pronomspersonnels (sujets, toniques)

Les pronomsinterrogatifs simples

Verbe

Le present (les verbesmodaux)

Le present progressif (etreen train de)

Le futurproche (je vais + infinitif...)

Le passe compose avec avoir, avec, etre, (quelquesverbes)

Le passe recent (je viens de + infinitif...)

\

 

 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ

Пояснювальна записка

Математика 1-4 класи

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для розв'язування навчальних і практичних задач;

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів, відношень і закономірностей;

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність даних для розв'язування навчальних і практичних задач.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 - 4 класах питань нумерації цілих невід'ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами.

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в учнів уявлень про математичні вирази - числові та зі змінною; рівності і

рівняння; числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу.

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер.

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв'язуються із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних досліджень.

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеноговивчення курсу. Додаткові теми не є обов'язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованихабодібрати теми самостійно з огляду на методичнудоцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання дійсності. Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для організації та виконанняміжпредметних навчальнихпроєктів, міні-досліджень тощо.

 

1 клас

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Зміст навчання

Числа, дії з числами. Величини

відтворює послідовність чисел у межах сотні; [1 МАО4.2]

Числа 1 - 10. Число 0.

 

Десяток.

читає і записує числа, утворює числа різними способами; [1 МАО 4.2] визначає десятки й одиниці у складі двоцифрового числа; [1 МАО 4.1] порівнює числа різними способами; [1 МАО 4.2] виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел; [1 МАО 4.3] розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання; [1 МАО 4.1] прогнозує результат додавання та віднімання; [1 МАО

Числа 11 - 100.

1.3]

Арифметичні дії додавання і

володіє навичками додавання і віднімання

віднімання.

одноцифрових чисел у межах 10; [1 МАО 4.3]

Додавання і віднімання чисел

використовує у мовленні назви компонентів та результатів арифметичних дій додавання і віднімання; [1 МАО 4.3]

у межах 10.


коментуєвиконання обчислень; [1 МАО 2.3], [1 МАО 4.3] знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане; [1 МАО 4.3] розуміє сутність різницевого порівняння чисел; [1 МАО 4.3] знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше; [1 МАО 4.3] користуєтьсяв обчисленнях переставним законом додавання; [1 МАО 4.3] встановлює взаємозв'язок між діями додавання і віднімання, використовуєйогопід час обчислень; [1 МАО 1.2] визначає невідомий компонент дії додавання і знаходить його значення; [1 МАО 4.8], [1 МАО 4.1] вимірює і порівнюєвеличини: довжину, масу, місткість; [1 МАО 1.1], [1 МАО 4.7] використовує короткі позначення величин (сантиметр

-    см, дециметр - дм, метр - м); маси (кілограм - кг); місткості (літр - л); часу (година - год, доба, тиждень); [1 МАО 4.7]

додає і віднімає іменовані числа, подані в одних одиницях величини; [1 МАО 4.3] користується інструментами й допоміжними засобами для вимірювання величин; [1 МАО 4.7] користується годинником (у межах цілих годин) і календарем для відстеження подій у своєму житті, спостережень у природі тощо; [1 МАО 4.7] оперує грошима в уявному (ігровому) процесі купівлі- продажу, використовує їх короткі позначення (гривня

-    грн, копійка - к.) [1 МАО 4.3]

Назвикомпонентів та результатів додаванняі віднімання.

Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

Різницеве порівняння.

Переставний закон додавання. Взаємозв'язок між додаваннямі відніманням.

Знаходженняневідомого доданка.

Величини: довжина, маса, місткість, час.

Гроші

Вирази, рівності, нерівності

читає і записує математичні вирази: сума і різниця; [1 МАО 4.8]

обчислює значення виразів на 1 - 2 дії; [1 МАО 4.3] встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами [1 МАО 4.2], [1 МАО 4.8]

Сума. Різниця.

Вирази на 1 - 2 дії.

Числові рівності і нерівності.

Геометричні фігури

орієнтується на площині і в просторі, описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об'єктів; [1 МАО 4.4]

розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками; [1 МАО 4.5]

співвідносить реальні об'єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур; [1 МАО 1.1], [1 МАО 4.5]

моделює геометричні фігури; [1 МАО 4.6] вимірює довжину відрізка; [1 МАО 4.7] креслить відрізки заданої довжини [1 МАО 4.6]

Трикутник, чотирикутник, квадрат, круг. Точка, пряма, промінь, відрізок, ламана. Куб, куля, циліндр, конус, піраміда.

Математичні задачі і дослідження

розв'язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій; [1 МАО 3.1], [1 МАО 2.2] створює допоміжну модель задачі різними способами;

[1 МАО 2.1]

Прості сюжетні, в тому числі компетентнісно-зорієнтовані задачі.

оцінюєз допомогою вчителя правильність розв'язання задачі; [1 МАО 3.3], [1 МАО 3.4]

складає прості сюжетні задачі; [1 МАО 1.2] виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя [ 1 ПРО 1.1 - 1.6]

Навчальні дослідження

Робота з даними

читає дані, вміщені на схематичному рисунку, в таблиці; [1 МАО 2.1]

вносить дані до схем; [1 МАО 2.1] користується даними під час розв'язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях. [1 МАО

2.1], [1 МАО 2.3]

Виділення і впорядкування даних за певною ознакою.

Додаткові теми:

Ознаки і властивості об'єктів. Спільні та відмінні ознаки, істотні ознаки. Об'єднання об'єктів у групу за спільною ознакою (узагальнення). Розбиття групи об'єктів на підгрупи за спільною ознакою (класифікація).

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Заміна більших одиниць величини меншими. Заміна менших одиниць величини більшими.

Використовує співвідношення між одиницями величини при виконанні математичних та практичних завдань.

Істинні та хибні (правильні і неправильні) висловлювання.

Симетрія в геометричних фігурах.

Коло.

Моделювання змісту завдань за допомогою рисунків, графів, таблиць.

Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника.

Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Задачі з логічним навантаженням.

Лінійні діаграми, таблиці.


2 клас

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Зміст навчання

Числа, дії з числами. Величини

відтворює послідовність чисел у межах сотні; [2 МАО 4.2] читає і записує числа, утворює числа різними способами; [2 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [2 МАО 4.2] визначає розрядний склад двоцифрового числа; [2 МАО 4.2] подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [2 МАО 4.2]

виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел; [2 МАО 4.3]

володіє навичками додавання і віднімання чисел у межах 100; [2 МАО 4.3]

обчислює усно зручним для себе способом; [2 МАО 4.3] прогнозує результат додавання та віднімання; [2 МАО 1.3] перевіряє правильність обчислень; [2 МАО 3.4] визначає невідомий компонент дії віднімання і знаходить його значення; [2 МАО 4.3], [2 МАО 4.8] коментує виконання обчислень; [2 МОВ 1.6] розуміє сутність дій множення і ділення; [2 МАО 4.1] використовує у мовленні назви компонентів та результатів дій множення і ділення; [2 МОВ 1.6]

використовує в обчисленнях взаємозв'язок між множенням

Нумерація чисел першої сотні

Додавання і віднімання чисел у межах 100.

Знаходження невідомого компонента дії віднімання


1 діленням [2 МАО 4.8], [2 МАО 3.2]

використовуєв обчисленнях переставний закон множення, взаємозв'язок між множенням і діленням, правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел; [2 МАО 3.2], [2 МАО 4.3] розуміє неможливість ділення на нуль; [2 МАО 4.3] застосовуєв обчисленнях знання таблиць множення чисел

2   і 3 та відповідних випадків ділення; [2 МАО 4.3] обчислюєзначеннявиразів, що містять інші табличні випадки множення і ділення, з опорою на таблиці; [2 МАО 4.3]

прогнозуєрезультат множенняі ділення, [2 МАО 1.3] перевіряє правильність обчислень; [2 МАО 3.3], [2 МАО 3.4] знаходить число, яке у кілька разів більше (менше) за дане; [2 МАО 4.3]

розуміє сутність кратного порівняння чисел; [2 МАО 4.3] обчислюєрезультат кратного порівняння чисел; [2 МАО 4.3] визначає невідомий компонент дій множення і ділення, обчислюєйого значення; [2 МАО 4.8] коментує виконувані дії; [2 МОВ 1.6]

вимірює і порівнюєвеличини: довжину, масу, місткість, час, використовує їх короткі позначення (міліметр - мм, сантиметр - см, дециметр - дм, метр - м); маси (кілограм - кг, центнер - ц); місткості (літр - л); часу (хвилина - хв, година - год, доба, тиждень); [2 МАО 1.1], [2 МАО 4.7] користується інструментами для вимірювання величин; [2 МАО 4.7] користується годинником і календарем для визначення часу та планування своєї діяльності, спостережень за явищами природи тощо; [2 МАО 4.7] оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу та в практичній діяльності, використовує їх короткі позначення [2 МАО 4.3]

Арифметичні дії множенняі ділення.

Назвикомпонентів та результатів множенняі ділення.

Взаємозв'язок між множенням і діленням.

Переставний закон множення. Особливі випадкимноженняі ділення.

Табличнемноженняі ділення.

Збільшення абозменшення числа у кілька разів.

Відношення кратного порівняння.

Знаходженняневідомого компонента дій множенняі ділення

Величини: довжина, маса, місткість, час.

Гроші

Вирази, рівності, нерівності

записує математичні твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; [2 МАО 2.1] встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами; [2 МАО 4.2], [2 МАО 4.8] знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; [2 МАО 4.3], [2 МАО 4.8] встановлює залежності між компонентами і результатом арифметично дії; [2 МАО 4.8] застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок та з дужками [2 МАО 4.3]

Числові вирази. Буквені вирази.

Числові рівності.

Числові нерівності

Геометричні фігури

орієнтується на площині і в просторі, описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об'єктів; [2 МАО 4.4]

розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками; [2 МАО 4.1], [2 МАО 4.5]

співвідносить реальні об'єкти з моделями геометричних фігур; [2 МАО 1.1], [2 МАО 4.5]

називає елементи геометричних фігур; [2 МАО 4.5] моделює геометричні фігури; [2 МАО 4.6] креслить відрізки заданої довжини; [2 МАО 4.6] будує прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку; [2 МАО 4.6]

розрізняє круг і коло; [2 МАО 4.5] вимірює сторони геометричних фігур; [2 МАО 4.7]

Геометричні фігури об'ємні та плоскі.

Прямокутник. Квадрат.

Круг. Коло.

обчислюєдовжинуламаної, периметр многокутника [2 МАО4.7], [2 МАО 4.3]

 

Математичні задачі і дослідження

розв'язує прості і складені сюжетні задачі, у тому числі задачі з геометричним змістом; [2 МАО 2.3] створює допоміжну модель задачі різними способами; [2 МАО 2.1] обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання; [2 МАО 2.3] планує розв'язування (розв'язання) сюжетної задачі; [2 МАО 2.2]

створює математичну модель задачі; [2 МАО 2.3] оцінює з допомогою вчителя правильність розв'язку задачі; [2 МАО 3.3], [2 МАО 3.4]

шукає різні способи розв'язування (розв'язання задачі); [2 МАО 3.2]

складає сюжетні задачі на одну і дві дії; [2 МАО 1.2] виконує елементарні дослідження математичних закономірностей і залежностей з допомогою вчителя [2 ПРО 1.1 - 1.6]

Прості та складені сюжетні задачі, в тому числі геометричні, компетентнісно-зорієнтовані.

Навчальні дослідження

Робота з даними

виділяє дані, вміщені в таблицях, графах, на схемах, лінійних діаграмах; [2 МАО 2.1] вносить дані до таблиць; [2 МАО 2.1] визначає, чи достатньо даних для розв'язання проблемної ситуації; [2 МАО 3.1] користується даними під час розв'язування практично зорієнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях. [2 МАО 2.3], [2 ІФО 1.2]

Виділення і впорядкування даних за певною ознакою

Додаткові теми:

Раціональні способи додавання і віднімання (порозрядне додавання кількох чисел, прийом округлення кількох доданків тощо).

Таблиця Піфагора.

Подвійні числові нерівності.

Рівняння з одним невідомим.

Нестандартні задачі, які розв'язуються способом міркувань без виконання арифметичних дій; способом добору; процесуальні задачі; задачі на опрацювання даних, отриманих у процесі спостережень подій навколишнього світу (в житті суспільства, школи, природні явища). «Магічні фігури». Математичні ребуси.

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою графів або таблиць


Математика 3-4 класи

3 клас

Очікувані результати навчання

здобувачів освіти

Зміст навчання

Числа, дії з числами. Величини

відтворює послідовність чисел у межах тисячі; [3 МАО 4.2]

читає і записує числа, утворює числа різними способами; [3

МАО 4.2]

визначає розрядний склад трицифрового числа; [3 МАО 4.2]

визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

[3 МАО 4.2]

подає числа у вигляді суми розрядних доданків; [3 МАО 4.2]

порівнює числа різними способами; [3 МАО 4.2]

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі

нумерації чисел; [3 МАО 4.3]

володіє навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел;

[3 МАО 4.3]

обчислює усно зручним для себе способом; [3 МАО 4.3]

володіє навичкою письмового додавання і віднімання чисел у

межах 1000; [3 МАО 4.3]

прогнозує результат додавання та віднімання, [3 МАО 1.3]

перевіряє правильність обчислень; [3 МАО 3.3], [3 МАО 3.4]

розуміє сутність арифметичних дій множення і ділення; [3 МАО

4.1]

застосовує в обчисленнях переставний закон множення,

взаємозв’язок між діями множення і ділення; правила

множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел,

множення на 10; [3 МАО 3.2], [3 МАО 4.3]

володіє навичкою табличного множення і ділення; [3 МАО 4.3]

володіє навичкою позатабличного множення і ділення чисел у

межах тисячі; [3 МАО 4.3]

виконує ділення з остачею; [3 МАО 4.3] розуміє, що остача має

бути меншою за дільник; [3 МАО 4.3]

перевіряє правильність ділення з остачею; [3 МАО 3.3], [3

МАО 3.4]

застосовує прийоми раціональних обчислень; [3 МАО 3.2]

прогнозує результат множення і ділення, [3 МАО 1.3]

перевіряє правильність обчислень; [3 МАО 3.3], [3 МАО 3.4]

розуміє сутність кратного порівняння чисел; [3 МАО 4.3]

обчислює результат кратного порівняння чисел; [3 МАО 4.3]

знаходить число, яке у кілька разів більше/менше за дане; [3

МАО 4.3]

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих

компонентів арифметичних дій; [3 МАО 4.8]

розуміє спосіб утворення частини як однієї з кількох рівних

частин цілого; [3 МАО 4.2]

розуміє поняття чисельник і знаменник дробу; [3 МАО 4.1]

читає і записує частини у вигляді дробу з чисельником 1; [3

МАО 4.2]

порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою засобів

наочності; [3 МАО 4.2]

застосовує в обчисленнях правило знаходження частини від

числа та числа за величиною його частини [3 МАО 3.2], [3

МАО 4.3]

знає одиниці вимірювання довжини (сантиметр, дециметр,

метр); маси (кілограм, центнер), місткості (літр); часу (доба,

тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць,

рік) та співвідношення між ними; [3 МАО 1.1], [3 МАО 4.7]

користується знанням співвідношень між величинами у

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [3 МАО 4.3]

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час; [3

МАО 4.2], [3 МАО 4.7]

обирає доцільну мірку для вимірювання величини; [3 МАО 4.7]

користується для вимірювання величин інструментами,

приладами та іншими засобами; [3 МАО 4.7]

перетворює величини, виражені в двох одиницях найменувань;

[3 МАО 4.3], [3 МАО 4.7]

виконує арифметичні дії з іменованими числами; [3 МАО 4.3]

визначає в навчальних і практичних ситуаціях групи

взаємопов’язаних величин; [3 МАО 1.2]

розуміє, що ситуація купівлі – продажу описується за

допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, кількість,

вартість; [3 МАО 1.2]

розуміє, що робота описується за допомогою трійки

взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час роботи,

загальний виробіток; [3 МАО 1.2]

застосовує для розв’язування практичних задач правила

знаходження однієї з величин за двома відомими іншими; [3

МАО 1.2]

користується знанням залежності між величинами у

навчальних і практичних ситуаціях, [3 МАО 1.2]

прогнозує очікуваний результат; [3 МАО 1.3]

зіставляє одержаний результат із прогнозованим; [3 МАО 3.3]

розуміє сутність периметра многокутника; [3 МАО 4.7],

користується формулою обчислення периметра прямокутника

(квадрата) в навчальних і практичних ситуаціях [3 МАО 4.3]

Нумерація чисел у межах тисячі.

Додавання і віднімання чисел у

межах 1000.

Множення і ділення чисел.

Табличне множення і ділення.

Особливі випадки множення і

ділення.

Позатабличне множення і ділення.

Відношення кратного порівняння.

Збільшення або зменшення числа у

кілька разів.

Знаходження невідомого

компоненту множення і ділення.

Частини величини. Дріб з

чисельником 1.

Порівняння дробів з чисельником 1.

Знаходження частини від числа.

Знаходження числа за величиною

його частини.

Величини: довжина, маса, місткість,

час.

Дії з величинами.

Групи взаємопов’язаних величин.

Взаємопов’язані величини, які

характеризують ситуацію купівлі –

продажу; роботу.

Залежність величин.

Периметр многокутника.

Периметр прямокутника (квадрата).

Вирази, рівності, нерівності, рівняння

читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з

використанням математичних символів; [3 МАО 2.1], [3 МАО

4.8]

встановлює відношення рівності й нерівності між числами й

числовими виразами; [3 МАО 4.8]

розрізняє істинні та хибні числові рівності й нерівності; [3

МАО 4.8]

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви; [3 МАО 4.3], [3 МАО 4.8]

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень

значень виразів без дужок та з дужками; [3 МАО 4.3]

розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; [3

МАО 4.8]

розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого

компоненту арифметичної дії та іншими способами; [3 МАО

4.8]

розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною; [3 МАО

4.1], [3 МАО 4.8]

знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним для

себе способом [3 МАО 4.3], [3 МАО 4.8]

Математичні вирази: числові і

буквені.

Числові рівності і нерівності.

Правила порядку дій у числових

виразах.

Рівняння. Розв’язок рівняння.

Нерівності зі змінною. Розв’язки

нерівності зі змінною.

Геометричні фігури

орієнтується на площині і в просторі, рухається за

визначеним маршрутом; планує маршрут пересування; [3 ГІО

2.1]

співвідносить реальні об’єкти з моделями геометричних фігур;

[3 МАО 4.5]

називає елементи геометричних фігур; [3 МАО 4.5]

моделює геометричні фігури; [3 МАО 4.6]

будує прямокутник/квадрат; [3 МАО 4.6]

розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи кола і

круга (центр, радіус, діаметр); [3 МАО 4.5]

будує за допомогою циркуля коло [3 МАО 4.6]

Геометричні фігури на площині і у

просторі.

Математичні задачі і дослідження

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, задачі з

геометричним змістом, компетентнісно зорієнтовані задачі; [3

МАО 3.1], [3 МАО 2.3]

розв’язує задачі на знаходження четвертого пропорційного, на

подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу; [3 МАО 1.2],

[3 МАО 2.3]

складає вираз до задачі з буквеними даними; [3 МАО 2.2], [3

МАО 4.8]

розв’язує прості задачі на визначення тривалості події; [3 МАО

3.1], [3 МАО 2.3]

розуміє сутність процесу і складає обернені задачі до даної

задачі; [3 МАО 2.3]

створює допоміжну модель задачі різними способами; [3 МАО

2.1]

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на

запитання задачі; [3 МАО 3.1]

планує розв’язування /розв’язання задачі; [3 МАО 2.2]

створює математичну модель задачі; [3 МАО 2.3]

перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує

обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо; [3

МАО 3.2], [3 МАО 3.4]

складає сюжетні задачі; [3 МАО 1.2]

виконує елементарні дослідження математичних залежностей з

допомогою вчителя; [3 ПРО 1.1 – 1.6]

використовує досвід математичної діяльності під час

виконання дослідницьких завдань міжпредметного характеру,

роботи над навчальними проектами, у проблемних ситуаціях

повсякденного життя [3 ПРО 1.1 – 1.6]