Правила конкурсного приймання дітей до Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа)

 
ПОГОДЖУЮ
Начальник управління освіти
Дніпровської районної
В місті Києві державної адміністрації
________________ Н.В. Іваніна
«____»____________2017р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Українського колежу
ім. В.О.Сухомлинського
___________ Є.С.Кушнір
27 січня 2017 р.

 
 
 
ПРАВИЛА
КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО 
УКРАЇНСЬКОГО КОЛЕЖУ ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
м. КИЄВА
(спеціалізована школа № 272)
 
  
  
Затверджено на спільному засіданні 
педагогічної ради і ради колежу
(протокол № 3 від 28.12.2016 р.)
 
 
1. Загальні положення
 
1.1. Правила конкурсного приймання до Українського колежу ім.В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа №272) розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389, зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 р. №547/7868 та Статуту колежу. 
1.2. Прийом дітей до Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського комунальної форми власності відбувається на конкурсній основі.
1.3. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання, расових ознак, майнового стану сім’ї,  релігійних переконань.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.5. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварій на Чорнобильській АЕС, діти із сімей учасників АТО, діти із сімей загиблих (померлих) учасників АТО, дітей із зони АТО, а також діти, які мають старших сестер і братів, що навчаються у колежі, та випускники ДНЗ №628 за результатами конкурсних випробувань матимуть право першочергового зарахування до навчального закладу.
 
2. Організація конкурсу
 
2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює прийом. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації.
2.2. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється комісія, що діє упродовж навчального року, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. До конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії  є директор навчального закладу або його заступник.
2.3. До участі в проведенні конкурсного приймання допускаються діти (вихованці, учні) на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора колежу, копії свідоцтва про народження дитини, медичної карти дитини встановленого зразка, документу про наявний рівень освіти (табель успішності для учнів 3-9-их класів та свідоцтво про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-11-х класів).
2.4. До конкурсної комісії батьки або особи, що їх замінюють, мають право подати копії грамот, дипломів, інших документів, які підтверджують інтелектуальні здібності учнів, відображають їх творчі нахили та навчальні інтереси.
2.5. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться  після закінчення навчального року: 
- для учнів 2-9-х та 11-х класів – з 01 червня по 14 червня;
- для учнів 10-х класів – з 15 червня по 23 червня. 
За  наявності  вільних  місць  допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.6. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.
 
3. Проведення конкурсу
 
3.1. Для вступу у 1-й клас
 
3.1.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом (з 01 квітня до 31 серпня), у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.1.2. Співбесіда з дитиною включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини 6-7 річного віку, її функціональної готовності (високого, середнього та вище середнього рівнів) до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами) та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.1.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.
3.1.4. Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів та оголошуються у той самий день. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні колежу для загального ознайомлення.
 
3.2. Для вступу у 2-9-ті та 11-ті класи
 
3.2.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-9-х та 11-х класів Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського з інших навчальних закладів проходять конкурсне приймання з таких предметів:
2-4 класи – співбесіда;
5-й клас – тестування з української мови та англійської мови;
6-9- класи – тестування з української мови та математики;
11- класи – тестування з української мови, англійської мови та математики.   
3.2.2.Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань із учнями, які вступають до колежу, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня розвитку її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
3.2.3. Для конкурсних випробувань у колежі створюють комісію, склад якої затверджується наказом директора.
3.2.4. Тексти завдань, варіанти письмових робіт для конкурсних випробувань розроблено відповідно до навчальних програм середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розглядаються методичними комісіями вчителів та затверджуються педагогічною радою та радою навчального закладу  за погодженням  з  управлінням  освіти  Дніпровської  районної  в  місті Києві державної адміністрації. Роботи виконуються на аркушах із штампом колежу.
3.2.5. Результати письмових конкурсних випробувань оформлюють у вигляді протоколу та оголо­шують учням не пізніше, ніж через 3 дні після закінчення випробувань.
3.2.6. Результати співбесіди оформлюються у вигляді протоколів та оголошуються у той самий день. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні колежу для загального ознайомлення.
 
3.3. Для вступу у 10-ті класи
 
3.3.1. У конкурсному прийманні до 10-тих профільних класів Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського можуть брати участь випускники 9-х класів колежу, ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл незалеж­но від місця проживання.
3.3.2. Учні колежу, які мають високий рівень знань з усіх навчальних предметів і отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а також учні, які за результатами річного оцінювання за 9-й клас мають середній бал «9», зараховуються поза конкурсом. Інші випускники 9-х класів вступають до колежу на конкурсній основі.  
3.3.3. Для конкурсних випробувань у колежі створюють комісію, склад якої затверджується наказом директора.
3.3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х класів, проходять відповідно до профільності класів, визначеної педагогічною радою на наступний навчальний рік: 
філологічний профіль – тестування з української мови та літератури, англійської мови;
універсальний профіль – тестування з української мови, математики та історії України.
3.3.5. Результати конкурсних випробувань оформлюють у вигляді протоколу та оголо­шують учням не пізніше, ніж через 3 дні після закінчення випробувань та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення.
3.3.6. Учасників  Міжнародних  олімпіад,  конкурсів,  призерів та учасників III-IV ета­пів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасників II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідних робіт Малої академії наук поточного року звільняють від конкурсного випробування з відпо­відного предмета. 
3.3.7. Учнів, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, не зараховують до списків учнів 10-х класів.
3.3.8. Учнів, які пройшли конкурс, зараховують до навчального за­кладу наказом директора на підставі протоколу конкурсної комісії. 
3.3.9. Учні, які хворіли під час конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях.
 
4. Порядок зарахування
 
4.1. Діти, які пройшли конкурсне випробування, зараховуються до Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. Для зарахування до Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського подаються такі документи:  заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка, психолого-педагогічна картка розвитку дитини (для дітей, які закінчили дошкільний навчальний заклад та вступають до 1 класу), свідоцтво про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-11-х класів, особова справа (для учнів 2-11-х класів).
4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів після її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Діти, які не пройшли конкурс для зарахування до 1-го класу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6.  Діти, які зараховані до  Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця проводиться додатковий конкурсний прийом.
 
5. Контроль за проведенням конкурсу
 
5.1. Директор колежу несе персональну відповідальність за дотримання вимог конкурсного приймання до навчального закладу.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського, за його результатами здійснює управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.